Bijlage: Functies en taken binnen de school

Regiodirecteur

Is eindverantwoordelijke voor de algehele gang van zaken, zowel onderwijsinhoudelijk, organisatorisch als financieel voor de basisonderwijs-locaties van Horizon.

Schooldirecteur

Is op de locatie ook verantwoordelijk voor het onderwijs en het team. Hij/ zij is voorzitter van de Commissie voor Begeleiding (CvB).

Commissie voor Begeleiding (CvB)

Dit team heeft de taak om ervoor te zorgen dat iedere leerling op de school zich maximaal kan ontwikkelen. De commissie monitort, stuurt en begeleidt het onderwijsleerproces van leerlingen. Zij adviseert ook over terugplaatsing of overplaatsing van leerlingen naar het regulier onderwijs.  En denkt tevens mee over beleidszaken.

Groepsleerkracht

Is de eerste verantwoordelijke voor de didactische en pedagogische begeleiding van de leerlingen.

Onderwijsassistent

Biedt ondersteuning in de groepen. Eventueel vervangt hij/ zij de leerkracht in geval van ziekte.

Pedagogisch medewerker

Begeleidt kinderen in groepjes of individueel op gebied van sociale vaardigheden. Hij/ zij werkt hierin samen met leerkracht en ouder(s)/ opvoeder(s).

Conciërge

Verzorgt de praktische taken binnen de school, variërend van technisch- tot huishoudelijke taken.

Intern begeleider

Ondersteunt en adviseert de groepsleerkrachten. Is verantwoordelijk voor de didactische toetsen en de leerlingvolgsystemen, zoals De Cito. Is lid van de CvB.

Gedragswetenschapper

Ondersteunt en adviseert de groepsleerkrachten. Is verantwoordelijk voor de handelingsgerichte diagnostiek en pedagogisch klimaat. Is lid van de CvB.

Schoolmaatschappelijk deskundige

Brengt de schoolsituatie en het sociale netwerk van het kind met elkaar in contact. Heeft een begeleidende maar ook verwijzende taak. Is lid van de CvB.

Vakleerkracht gym

Verzorgt het vak gymnastiek en geeft incidenteel motorische remedial teaching (training bedoeld om motorische ontwikkeling te stimuleren).

Administratief medewerker

Verzorgt verschillende administratieve taken binnen de school.

Vertrouwenspersoon

Behartigt de belangen van ouder(s)/ opvoeder(s) en leerlingen bij incidenten rondom ongewenst gedrag. Begeleidt hen bij een eventuele formele klachtenprocedure via de klachtencommissie. Levert een actieve bijdrage aan een sociaal en veilig schoolklimaat.

Mediator

De mediators dragen mede zorg voor het realiseren van een veilig pedagogisch klimaat. Zij doen dit door het bieden van een time-out aan leerlingen die kortdurend niet kunnen deelnemen aan het onderwijs. Ze bemiddelen tussen leerling en leerkracht of leerling, zodanig dat leerlingen binnen afzienbare tijd weer kunnen deelnemen aan het lesprogramma. Daarnaast leveren zij een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het veiligheidsbeleid van de locatie.

Anti-pest coördinatoren

Zij coördineren het beleid in het kader van het tegengaan van pesten. Zij fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten.

Vaktherapeuten

Geven vaktherapie Drama in therapievorm die emotionele, sociale en/of cognitieve ontwikkeling bij mensen met psychische problematiek stimuleert.

Stage-coördinatoren

Stage-coördinatoren stellen het stagebeleid op en dragen zorg voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid. Ze begeleiden leerlingen in het zoeken van stageplekken en onderhouden contacten met stagebedrijven.

Schoolarts

Voert periodiek of op aanvraag medisch onderzoek uit. Is lid van de CvB.

De gezondheidscoach

Op Slinge maken we gebruik van een gezondheidscoach. Een deel van onze jongeren komt wel eens in aanraking met middelen zoals alcohol, tabak, lachgas en cannabis. Overmatig gebruik heeft duidelijk een negatief effect op de gezondheid, de schoolprestaties en leidt vaak tot verhoogd schoolverzuim c.q. uitval. Daarnaast is er in toenemende mate sprake van problematisch beeldschermgebruik (gamen, internet, social media en telefoon). Binnen de school hebben deze onderwerpen de aandacht. Doel is leerlingen motiveren hun gebruik te minderen of te stoppen.

De school maakt hierbij gebruik van een zorgprofessional van Youz. de gezondheidscoach GGZ. Deze fungeert als aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en docenten. Ook kunnen leerlingen binnen de school een kort begeleidingstraject volgen bij de gezondheidscoach en kan er waar nodig gekeken worden naar het inzetten van externe hulp.

De gezondheidscoach is bereikbaar via de school of rechtstreeks via: Gerard van Breugel g.breugel@youz.nl tel: 06-51583321

Volgende pagina

Contact