1. Praktische informatie

Samenwerken versterkt Iedere jeugdhulporganisatie is anders en heeft een eigen visie. Toch hebben we één duidelijke overeenkomst: we ondersteunen jeugdigen en hun ouders in het grip krijgen op hun eigen leven. Daarom werkt Horizon nauw samen met andere jeugdhulp- en onderwijsorganisaties. Om ervoor te zorgen dat de zorg rondom een kind of gezin zo goed mogelijk wordt georganiseerd. Informatie over schoolregels, boeken en leermiddelen en sportkleding kunt u lezen op de website van de school. Overige praktische informatie vindt u hieronder.

1.1 Contactgegevens

Voor vragen en of opmerkingen kunt u de leerkracht bereiken via het algemeen telefoonnummer: 010 465 20 72 of via het e-mailadres van de mentor van de leerling. U kunt de mentoren bereiken tussen 8.15 uur en 16.30 uur. Wij vragen uw begrip voor het feit dat docenten tijdens de lessen niet bereikbaar zijn. Uw boodschap wordt dan aangenomen en doorgegeven aan de betreffende docent. Door voortdurende werkzaamheden in de wijk zijn wij telefonisch vaak moeizaam bereikbaar. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Heeft u vragen over onderwerpen die niet direct betrekking hebben op de klassensituatie? Dan kunt u het beste contact opnemen met de administratie: Debby van Eijk, debby.vaneijk@horizon.eu. Wanneer moet mijn kind op school zijn? Heeft hij huiswerk? Wat voor cijfers haalt hij? Ouders(s) en/of opvoeder(s) én leerlingen kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden via SOMtoday; het digitale leerlingenplatform. Een aantal keren per jaar verschijnt de nieuwsbrief om u te informeren over geplande activiteiten en de gang van zaken op school.  Meer informatie over Horizon Voor meer informatie over onze school en de andere Horizonscholen kunt u ook terecht op onze website www.altrahorizononderwijs.nl.

Schreuder College Taborstraat Taborstraat 44 3061 EW Rotterdam T: 010 465 20 72 E: van administratie: taborstraat@horizon.eu Let op: dit mailadres is alleen voor nieuwe ouders, externe organisaties en algemene vragen. Heeft u vragen over zittende leerlingen? Stel uw vraag aan de mentor of aan uw interne contactpersoon. Schooldirecteur: Irene Schaap, RDO BRIN-nummer: 01BS

1.2 Aanmelden

Wanneer u uw kind wilt aanmelden op het Schreudercollege, neemt u contact op met OZO: Horizon Onderwijs en Zorg Ondersteuning. Dit bureau kijkt naar de beste plaatsingsmatch voor de leerling op een van de Horizonscholen en maken een dossier aan. In het plaatsingsoverleg bespreken de leden van OZO en de scholen en de Horizonscholen samen gekeken op welke school de leerling toelaatbaar is. Is er geen match omdat de leerling een andere ondersteuningsbehoefte heeft dan Horizon kan bieden, of krijgt de leerling geen Toelaatbaarsheidsverklaring, dan wordt de leerling afgewezen. Er is een toelaatbaarheidsverklaring nodig voor inschrijving voor het speciaal onderwijs. Meer informatie hierover vindt u op www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de- school/toelaatbaarheidsverklaringen. Uw kind is toelaatbaar op locatie Taborstraat wanneer het kan profiteren van onderwijs in groepen, leerbaar is op sociaal, emotioneel en cognitief gebied en onderwijs en eventuele externe behandeling samen kunnen gaan. Is er eerst of vooral behandeling nodig, dan is onze school mogelijk niet of nog niet de meest geschikte plek voor uw kind. Wilt u meer weten over aanmelden of bij Horizon? Of wilt u met ons overleggen over het type onderwijs? Ook dan kunt u contact opnemen met OZO. Telefonisch via 0800-45 67 899 of per e-mail: ozo.onderwijs@horizon.eu. Onze medewerkers helpen u graag verder.

1.3 Medicatie

Alle Horizonscholen werken volgens het protocol 'medicijn beheren en beschikbaar stellen'. Wanneer uw kind bij ons op school start en uw kind medicijnen gebruikt, vragen wij u om schriftelijke toestemming zodat wij aan uw kind medicatie beschikbaar mogen stellen. Het is van groot belang voor het welzijn van uw kind dat u elke verandering in de medicatie direct doorgeeft aan de school.

Onze medewerkers dragen zorg voor het geven van de voorgeschreven medicatie op de goede wijze en/ of op het juiste tijdstip. Als uw zoon of dochter zelf in staat is de medicatie te nemen, zien onze medewerkers erop toe dat uw zoon/ dochter dit conform het voorschrift zelf doet.

1.4 Verzekeringen

Wanneer uw kind schade of letsel veroorzaakt kunt u als ouder(s)/ verzorger(s) daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Dat geldt ook voor letsel of schade die ontstaat binnen of rond de school of tijdens stages. De Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) dekt die verantwoordelijkheid. Mocht u (nog) geen AVP hebben afgesloten dan raden wij u aan dit te doen. Maakt uw kind gebruik van taxivervoer van en naar school?  Dan geldt de ongevalleninzittende verzekering van de taxionderneming tijdens het vervoer van en naar school. Eventuele schade veroorzaakt door uw kind valt daar niet onder, daarvoor zal een beroep gedaan worden op uw AVP. In het geval dat uw kind een schooleigendom kapot maakt, kan het zijn dat wij u benaderen om aanspraak te doen op uw verzekering, zodat de schade vergoed kan worden.

1.5 Ouderbijdrage en schoolreis

De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage om extra activiteiten te bekostigen, zoals Sinterklaas, kerstviering, schoolreis en feesten. Voor het schooljaar 2020-2021 is de ouderbijdrage vastgesteld op €25,00.

Wij verzoeken u de ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar over te maken op rekeningnummer: NL73 RABO 0122675126 t.n.v. stichting Horizon Onderwijs en Jeugdzorg, Schreudercollege Taborstraat, onder vermelding van de naam van uw kind.

1.6 Vervoer van en naar school

Het vervoer van en naar school gebeurt op eigen gelegenheid of per taxi. De gemeente waar uw kind staat ingeschreven bepaalt of uw zoon/ dochter voor vervoer in aanmerking komt en hoe dit geregeld is. Komt uw kind voor vervoer in aanmerking?  Dan betaalt  de gemeente dit vervoer en zijn zij verantwoordelijk voor de kwaliteit van het vervoer. Afhankelijk van uw inkomen kan de gemeente een eigen bijdrage vragen. Het verzoek voor het vervoer moet u zelf bij de gemeente indienen. Wij kunnen u hierbij ondersteunen. Neemt u hiervoor contact op met onze maatschappelijk werkster, Mirjam van Mansum, e-mail: Mirjam.vanmansum@horizon.eu. Komt uw kind niet in aanmerking voor vervoer, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de eventuele kosten. Wanneer de leerling onverhoopt ziek is, of er is sprake van lesuitval, bent u zelf verantwoordelijk voor het afzeggen van de taxi. Het vervoerscontract is een contract tussen ouders en gemeentelijk vervoersbedrijf, school is hier geen partner in. Taxichauffeurs krijgen aan het begin van het jaar een jaarkalender, waarop afwijkende dagen en vakanties staan. Gezien het grote aantal wisselingen bij de vervoersbedrijven, biedt dit geen garantie dat iedere chauffeur op de hoogte is.

1.7 Rookbeleid

Horizon heeft drie uitgangspunten geformuleerd voor het rookbeleid op en rond de scholen:

  • Horizon gebouwen en terreinen zijn rookvrij (dit geldt voor iedereen die zich hierbinnen bevindt).
  • Medewerkers roken niet in het bijzijn en niet in het zicht van leerlingen.
  • Het is voor leerlingen niet toegestaan in en om de school te roken.

Er is een actief ontmoedigingsbeleid en ontmoedigingsprogramma voor medewerkers en leerlingen. Onze medewerker van Youz, Gerard van Breugel, kan hierbij een helpende hand bieden. Dhr. Van Breugel is bereikbaar via Gerard.vanbreugel@horizon.eu.

1.8 Schoolvakanties en studiedagen

Schoolvakanties Zomervakantie: 18 juli t/m 30 augustus 2020 Herfstvakantie: 17 oktober t/m 25 oktober 2020 Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 Voorjaarvakantie: 20 februari t/m 28 februari 2021 Meivakantie: 1 mei t/m 16 mei 2021 Zomervakantie: 17 juli t/m 29 augustus 2021 Extra vrije dagen OPP-gesprekken: 13 t/m 17 juli 2020 Sinterklaas: 4 december 2020, leerlingen om 13.00 uur uit Kerst: 18 december 2020, leerlingen om 13.00 uur uit Goede Vrijdag: 2 april 2021 2e Paasdag: 5 april 2021 Koningsdag: 27 april 2021 2e Pinksterdag: 24 mei 2021 OPP en rapportbesprekingen: 9 t/m 13 juli 2021 

Studiedagen (leerlingen vrij) Maandag 31 augustus 2020 is een studiedag voor het hele team. Dat geldt ook voor 17 maart 2021, echter deze datum kan om organisatorische redenen nog wijzigen. Taborstraat kiest ervoor om de overige studiedagen dit jaar later in te plannen. Wij informeren de ouders ruim van te voren d.m.v. een digitale brief.

Volgende pagina

2. De school en de organisatie