2. De school en de organisatie

Door de jaren heen hebben onze scholen zich ontwikkeld tot experts in gedragsverandering en kennisoverdracht. Elke dag zetten wij onze expertise in om leerlingen met complexe problemen te begeleiden en te onderwijzen. Zodat zij grip krijgen op hun gedrag en op hun leerresultaten. Onze scholen helpen hen om regisseur van hun eigen bestaan te worden.

2.1 Doelgroep en groepssamenstelling

Onze school is een school voor speciaal onderwijs, voor leerlingen met externaliserend en internaliserend gedrag en/of gedragsondersteuningesbehoeften en die aangewezen zijn op specifieke begeleiding.

2.2 Visie en doelen

Onze school is er voor leerlingen die door hun gedrag vastlopen in het reguliere onderwijs. Wij zien het als onze opdracht om deze leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen en de regie te leren nemen over hun eigen leven. Dit doen wij in kleine lesgroepen die zijn samengesteld rondom leerroute en ondersteuningsbehoefte. Enkele vakken worden gegeven door vakdocenten. Er zijn zorgprofessionals die de leerling binnen en buiten de groep kunnen ondersteunen. In het onderwijsproces houden we altijd het einddoel voor ogen: het halen van een diploma op VMBO-TL of HAVO- niveau en/of de mogelijkheid om door te stromen naar regulier onderwijs, MBO of HBO.

“Wij bieden de leerling onderwijsleeractiviteiten waarbinnen zij leren omgaan met hun eigen uitdagingen en zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief, sociaal en emotioneel en gebied tot maatschappijwaardige jongvolwassenen die uitgaan van mogelijkheden en kansen.”

Wij doen dit door een zo stabiel en veilig mogelijke omgeving te organiseren waarin de leerling naast onderwijs ook ondersteuning kan krijgen. Op onze school wordt groepsgewijs en individueel dramatherapie aangeboden en worden veel begeleidingsgesprekken gevoerd. Voor psychologische begeleiding is een gedragswetenschapper aanwezig die op schoolniveau de leerling kan begeleiden, mediatoren begeleiden bij wanneer de leerling een time-out nodig heeft of in conflictsituaties en een gezondheidscoach van Youz kan helpen bij preventie van middelengebruik of overmatig gamen. We werken zo mogelijk samen met externe hulpverleners die al bij de leerling betrokken zijn. Voor complexe zorgvragen verwijzen wij naar externe hulpverlening. Onze school biedt begeleiding, behalve dramatherapie wordt er geen therapie of behandeling aangeboden. Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van een samenwerkingsverband is voorwaarde om toegelaten te kunnen worden.

2.3 Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Alle Horizonscholen hebben een ondersteuningsplan waarin omschreven staat welke (extra) ondersteuning wij bieden. Het SOP kunt u vinden op de website van samenwerkingsverband Koers VO. Voor de plaatsing op een VSO-school moet het samenwerkingsverband instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeven. Hiermee kunt u uw kind aanmelden bij een VSO-school.

Let op: leerlingen die individueel aanbod nodig hebben of waar behandeling voorliggend is, zijn helaas niet toelaatbaar op onze locatie. Kijk voor meer informatie op: www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/toelaatbaarheidsverklaringen.

2.4 Certificering

Op alle Horizonscholen wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven, dit wordt regelmatig getoetst door de Inspectie van het Onderwijs. Alle onze scholen worden tevens getoetst op de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Onze scholen hebben hun werkprocessen en protocollen helder omschreven en werken daar ook naar. 

Ook door regelmatig naar ons zelf te kijken middels (interne) audits, tevredenheidsonderzoeken en bijeenkomsten van ouderraden en het expertpanel houden we de kwaliteit hoog. 

2.5 Veiligheid

De school heeft een veiligheidsbeleid. Dit bestaat uit een set samenhangende maatregelen en schoolregels, gericht op preventie en het afhandelen van pesten en incidenten. De collega’s spelen daarbij een grote rol in het behouden van de rust en veiligheid op school. Zij worden regelmatig getraind om agressie in een vroeg stadium te signaleren en/of te voorkomen en in het omgaan met dit gedrag. Incidenten worden geregistreerd en geanalyseerd. Deze registratie wordt gebruikt om de veiligheid binnen de school te monitoren en te optimaliseren. Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Het pestprotocol is een antwoord op pesten binnen de school. De school heeft een anti-pestcoördinator en een veiligheidscoördinator. Samen hebben zij de volgende taken:

 • Opvang en ondersteuning van de melder bij het schoolintern oplossen van een probleem/conflict omtrent ongewenst gedrag.
 • De coördinatie van het anti-pestbeleid op school; o.a. het leveren van een actieve bijdrage aan een sociaal veilig schoolklimaat.
 • De belangenbehartiging van ouder(s)/opvoeder(s) en leerlingen als aanspreekpunt.

Voor onze locatie is mevrouw Hartsteen de antipestcoördinator. Zij is bereikbaar via het algemene nummer van de school. Ook is binnen onze school een aandachtsfunctionaris radicalisering actief, dit is de heer Sylvester. Bij vermoeden van radicalisering winnen wij advies in bij de wijkagent. Wij zijn er trots op dat de Organisatie ”Veilig op School” ons in februari 2020 voor de derde keer op rij het certificaat “Veilige School” toegekend heeft.

Gedragsregels

Alle scholen van Horizon hebben verder school- en gedragsregels die voor iedereen in en rond de school gelden. Deze regels kunnen per school verschillen. Als het gedrag van uw zoon/dochter dermate grensoverschrijdend is dat hij/zij een bedreiging is voor zichzelf of voor anderen, kan dat leiden tot een schorsing en/of verwijdering. Heeft u vragen hierover dan kunt u terecht bij de schooldirecteur.

Veiligheidsplan

Elke school beschikt over een veiligheidsplan. In dit plan worden (preventieve) maatregelen beschreven op het gebied van sociale en fysieke veiligheid van leerlingen, personeel en de schoolomgeving (gebouw/schoolplein e.d.). Daarnaast bevat het veiligheidsplan ook protocollen waarin beschreven wordt hoe om te gaan met situaties als er toch iets misgaat. Bij sommige zaken heeft een school meldingsplicht en wordt er aangifte gedaan bij de politie. Ouders kunnen deze documenten inzien op school.

Op school werken we volgens de Veilige School methode, gebaseerd op de SAFE methodiek:

 • Schoolomgeving
 • Aantrekkelijk onderwijs
 • Fysieke omgeving
 • Externe samenwerking

De volgende zaken melden we bij de politie:

 • Wapenbezit en bezit van drugs
 • Seksuele intimidatie
 • Sexting en ander strafbaar online gedrag
 • Diefstal
 • Openlijke geweldpleging tegen medeleerlingen of personeelsleden
 • Discriminatie
 • Radicalisering

Daarnaast hebben we als school ook een samenwerkingsovereenkomst met de politie voor het preventief fouilleren en houden van kluisjescontroles.

2.6 Schoolregels/ schoolreglement

Alle scholen van Horizon hebben school- en gedragsregels die voor iedereen in en rond de school gelden. Deze regels kunnen per school verschillen, de school- en gedragsregels zijn onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst. Als het gedrag van uw zoon/ dochter dermate grensoverschrijdend is dat hij/ zij een bedreiging is voor zichzelf of voor anderen, kan dat leiden tot een schorsing en/ of verwijdering.   Op Schreuder College Taborstraat gaan wij uit van gedragsverwachtingen. Dit zijn zowel normen en waarden als regels. Niet elke regel staat erin uitgewerkt, maar door gebruik van gezond verstand is het snel duidelijk hoe we met elkaar om willen gaan en wat we verwachten van elkaar.

Wat zijn die verwachtingen? 

 • Alle medewerkers van het Schreuder College Taborstraat verwachten van haar leerlingen dat deze zich op een veilige, verantwoordelijke en respectvolle manier kunnen gedragen en uiten. Hieronder verstaan wij dat leerlingen:
 • Verzorgd en goed voorbereid naar school komen;
 • Actief deelnemen aan het onderwijsprogramma;
 • Elkaars mening en gevoelens respecteren;
 • De medewerkers respectvol benaderen, aanspreken met meneer of mevrouw + achternaam en een actief begroetinggebaar maken naar de medewerker bij binnenkomst en vertrek;
 • De school en omgeving netjes en schoonhouden;
 • Van elkaar en élkaars spullen afblijven, ook wanneer dit vriendschappelijk bedoeld is.

Huishoudelijke regels

 • In de school zijn hoofddeksels af, in de klas jassen uit.
 • De leerlingen zijn rustig op de gang.
 • De leerling heeft zijn/haar spullen op orde.
 • De leerlingen blijven tijdens schooltijd, dus ook in de pauze, op het schoolterrein.
 • De leerlingen laten zich door alle medewerkers aanspreken en volgen instructies op.
 • Tijdens de lessen staat de telefoon/smartwatch uit of stil; de telefoon wordt ingeleverd bij de docent of ligt in de kluis. De docent bepaalt wanneer er gebruik gemaakt mag worden van de telefoon. Ook oortjes zijn in de school uit de oren.
 • De leerlingen eten en drinken alleen in de klas na toestemming van de docent. Voor 12 uur wordt alleen gezonde etenswaar genuttigd.
 • De leerlingen mogen alleen met toestemming van de docent in andere ruimtes dan het klaslokaal, de docent bepaalt de tijdsduur hiervan.
 • Het betreden en verlaten van het gebouw doet de klas gezamenlijk.
 • Op het schoolplein lopen de leerlingen naast hun fiets.
 • In en om de school geldt een algemeen verbod op roken, kauwgom en energydrankjes.
 • In en om de school geldt een algemeen verbod op het maken van video en audio opnamen van elkaar. School heeft het recht om de telefoon in te nemen en in te zien wanneer er sprake is van verdenking van foto-of videomateriaal van klasgenoten of medewerkers. Bij recidive kan de telefoon ook preventief gecontroleerd worden op ongeoorloofde video- of geluidsopnames.
 • In en om de school geldt een algemeen verbod op wapens, vuurwerk en drugs.
 • Als een leerling de toegang tot het gebouw wordt ontzegd en deze weigert te vertrekken, kan de politie worden gebeld om hierbij te assisteren.
 • School is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van de eigendommen van  leerlingen.
 • Het verhandelen van goederen of middelen onder schooltijd, in de school of op het terrein is niet toegestaan.
 • Leerlingen die onder invloed zijn worden niet toegelaten in de les, zij worden naar huis gestuurd.
 • Het hacken van schoolsystemen en/of het frauderen met cijfers is niet toegestaan en leidt tot verwijdering van school.
 • Bij overtredingen wordt er gebruik gemaakt van de consequentielijst Schreuder College Taborstraat. Deze is op te vragen wanneer een leerling is toegelaten op Schreuder College Taborstraat.

Disciplinaire regels

 • Als een leerling te laat op school komt zonder geldige reden meldt deze zich de volgende dag een half uur eerder. Doet de leerling dit niet dan blijft de leerling die dag na tot half vijf. Als ook dit niet gebeurt wordt deze tijd als ongeoorloofd afwezig beschouwd.
 • Bij herhaaldelijk te laat komen, wordt er een melding bij leerplicht gedaan.
 • Als een leerling zich misdraagt op school kan deze naar huis worden gestuurd, ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Voordat de leerling terug kan keren op school heeft er een gesprek plaatsgevonden met leerling en ouder(s)/voogd.
 • Wanneer een leerling niet de juiste (school)spullen bij zich heeft, wordt deze naar huis gestuurd om de spullen op te halen. De tijd die de leerling nodig heeft gehad om zijn of haar spullen op te halen, wordt na schooltijd in gehaald.
 • Als een leerling weigert te voldoen aan een gedragsverwachting of huishoudelijke regel kan een leerling, in overleg met het CvB, de toegang tot school worden ontzegd. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld; Als een leerling de toegang tot het gebouw wordt ontzegd en deze weigert te vertrekken kan de politie worden gebeld om hierbij te assisteren.
 • Bij geconstateerd messen-, wapen-, drugs-, of vuurwerkbezit kan de politie worden ingeschakeld; er is regelmatig een jassen-, tassen- en kluiscontrole op school; Ook wanneer een leerling onverklaarbare goederen als vals geld of andere verdachte zaken bij zich heeft wordt de politie ingeschakeld.
 • Bij herhaaldelijk ernstige misdragingen kan een leerling door de schoolleiding in een huiswerkregeling worden geplaatst.
 • In uiterste gevallen kan de schoolleiding overgaan tot schorsing of verwijdering.

2.7 Onze samenwerkingspartners

Wij werken samen met professionals en partners zoals YOUZ, schoolarts, wijkagent, Bureau Halt, leerplicht, reguliere scholen uit het netwerk, collega-VSO-scholen uit contacten Altra College, Mentaal Beter. Het samenwerkingsverband Sinds 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van kracht en maken alle scholen deel uit van een samenwerkingsverband voor Voortgezet Onderwijs in de regio. Binnen het samenwerkingsverband moet er passend onderwijs geboden worden voor iedere leerling. In de regio wordt er intensief samengewerkt met de reguliere scholen om te zorgen dat uw kind zo min mogelijk hinder ondervindt van de overgang van en naar onze school. Daarnaast maken we regelmatig gebruik van elkaars expertise. Zorginstanties Omdat er leerlingen op onze scholen zijn die extra ondersteuning op uiteenlopende gebieden nodig hebben, werken wij samen met verschillende (zorg)instanties zoals Jeugdbescherming, Stichting Mee, William Schrikker Groep, Enver, ’s Heeren Loo Auriga, Centrum voor Jeugd en Gezin, Lucertis, SARR, Yulius, De Opvoedpoli, Sophia Kinderziekenhuis e.a. Die samenwerking kan er verschillend uitzien: van het uitwisselen van informatie en expertise of  het toepassen van begeleidingsadviezen tot inzetten van ambulante begeleiding vanuit de externe organisatie in de school. Wat mogelijk is hangt af van de leerling en de mentor, de ruimte in de school en de andere leerlingen in de groep. Stagiaires Regelmatig zijn stagiaires van verschillende universiteiten, hogescholen en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs op onze scholen aanwezig. Zij krijgen ruimte om onderzoek te doen, stage-opdrachten uit te voeren en/ of extra ondersteuning te bieden in de klas of aan leerlingen. Leerlingen op onze scholen hebben vaak extra ondersteuning op uiteenlopende gebieden nodig, wij werken daarom samen met verschillende zorg instanties. Vanuit gemeente Rotterdam is voor de Rotterdamse scholen extra ondersteuningsaanbod voor kwetsbare leerlingen. Deze ondersteuning wordt op onze locatie geboden door Tamara Timmermans. Zij begeleidt leerlingen die het moeilijk vinden om naar school te komen of om op school te blijven, maar is ook een vast gezicht in wisselende klassen om de docent en de leerlingen bij te staan. Mevrouw Timmermans is bereikbaar via tamara.timmermans@enver.nl. Veilig Thuis en de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Wij houden ons aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (www.vooreenveiligthuis.nl).  Dit betekent dat wij bij vermoedens van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling melding maken bij het meldpunt Veilig Thuis. Heeft u vragen op dit gebied, of ondersteuning nodig? U kunt advies vragen aan onze maatschappelijk deskundige, dit is mevrouw Van Mansum. Zij is bereikbaar via het algemene nummer van de school of via mirjam.vanmansum@horizon.eu.   Vermoeden loverboy-/mensenhandel problematiek Bij een vermoeden van mensenhandel of loverboy problemen wordt dit met u of uw kind (16+) besproken en wordt schriftelijke toestemming gevraagd om te melden bij CoMensha. Koers VO Bij Koers VO is Yolanda Klomp onze consulent. Zij maakt ook onderdeel uit van het zorg- en ondersteuningsteam van onze school.

2.7 Speerpunten

De maatschappij en het onderwijs veranderen voortdurend. Het is belangrijk dat we als school aansluiten op de ontwikkeling van de maatschappij. Hiertoe maakt elke school een locatieplan met de doelen van de school voor de duur van een jaar. Daarnaast is er ook een schoolplan dat voor vier jaar richting geeft aan ons onderwijs. Op basis van de uitkomsten van audits, resultaten en tevredenheidsonderzoeken wordt door het team gekozen op welke doelen we ons alt team richten. De speerpunten voor 2020-2021 zijn:

 1. Schreuder College Taborstraat onderzoekt de mogelijkheid Uncommon School te worden. Dit sluit aan bij ''The Leader in Me-scholen. Leerlingen gaan hier actief aan de slag met de zeven gewoontes van Stephen Covey. Uitgangspunt is dat leerlingen op het speciaal onderwijs meer mogelijkheden hebben om het beste uit zichzelf te halen wanneer ze deze gewoontes beheersen. Ze leren onder andere hoe ze proactief kunnen zijn en hoe ze verantwoordelijkheid kunnen nemen. Leerlingen van Schreudercollege Taborstraat leren wat ‘The Leader in Me’ voor hen betekent. Daarnaast houdt Uncommon School in dat we lesgeven vanuit EDI, het Expliciete Directe Instructiemodel. Het stellen van doelen, controle van begrip en een vaste lesstructuur zijn het kenmerk. De lesdoelen worden aangevuld met een begrijpend leesdoel. Een derde tak bij dit doel is PBS: Positive Behavior Support, waarbij we uitgaan van positieve gedragsverwachtingen. De ontwikkeling Uncommon-school zal meer dan 1 schooljaar in beslag nemen. 
 2. Ieder Talent Telt.  Samen met een cultuurcoach, de dramatherapeut en de docent CKV ontwikkelen we een volledige leerlijn expressieve vaardigheden en sociaal gedrag. Ook hierbij gaan we uit van positieve verwachtingen. De leerlijnen CKV en drama zijn vorig schooljaar ontwikkeld, nu zetten we in op de hogere groepen. Naast CKV en drama/SOVA gaan leerlingen aan de slag met de cultuurcoach om talent op sociaal, beeldend, creatief gebied te ontdekken. Transfer van gedragstechnieken van dramatherapie naar toepassingen in de praktijk van de klas of op het schoolplein. Veel groepen krijgen groepsgewijs dramatherapie. Sinds vorig schooljaar passen de mentoren technieken van de SOVA toe in de klas. Leerlingen leren daardoor minder van uit hun emoties en meer vanuit rust te reageren. Dit zetten we dit schooljaar voort vanuit de leerlijn expressieve vaardigheden en sociaal gedrag. Punt 2 en 3 hebben een relatie met de 7 eigenschappen van Covey van punt 1.
 3. Cogmed: training van de executieve vaardigheden. Naast aanbod op cognitief, sociaal en expressief gebied is dit jaar het jaar waarin we ook ondersteuningsaanbod op gebied van executieve vaardigheden willenbieden in de vorm van Cogmed-training. Onze gedragswetenschapper volgt hiertoe een opleiding en zal samen met teamleden het aanbod verzorgen.
 4. Van school naar arbeidsmarkt: Na het Schreuder College is het aanbod van onderwijs groot: HBO of MBO, maar in welke beroepsrichting kan en wil de leerling zich ontwikkelen? De inzet van Qompas, het loopbaanontwikkelingsprogramma dat vorig schooljaar is ingezet, en het volgen van gerichte stages helpt de leerling bij het kiezen van het onderwijstraject ná het Schreuder College. De doorontwikkeling van relevante stages en overstaproutes naar het MBO zijn dit schooljaar een ontwikkelpunt.  Ook dit sluit aan bij Covey: begin met het einddoel voor ogen.

Volgende pagina

3. Ons onderwijs