3. Ons onderwijs

Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. 'Leren door doen' neemt een belangrijke plaats in. In ons onderwijsaanbod sluiten we waar mogelijk aan bij het regulier onderwijs. Het onderwijs-leerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling, de persoonlijkheidsontwikkeling, van de leerling als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Het behalen van certificaten en/ of een diploma is daarbij het uitgangspunt. Schooljaar 2020-2021 is er daarnaast gerichte aandacht voor talentontwikkeling. Daarbij worden ook andere competenties dan de cognitieve mogelijkheden van de leerling aangesproken.

3.1 Perspectief

Wanneer uw kind start bij ons op school wordt er binnen zes weken, in overleg met u en uw kind, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Hierin staat waar we gezamenlijk naartoe werken, welke onderwijsdoelen uw kind kan behalen en wat het verwachte uitstroomniveau is. Dit OPP biedt de school de mogelijkheid planmatig en doelgericht vorm te geven aan het onderwijsprogramma van uw kind d.m.v. leerlijnen. Deze leerlijnen worden drie maal per jaar geëvalueerd. Het volledige OPP wordt, mits er wijzigingen worden aangebracht, eenmaal per jaar geëvalueerd. Wij proberen zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden. Op basis van zowel methode gebonden als methode onafhankelijke toetsen, externe onderzoeken en gesprekken met leerling en ouder(s)/opvoeder(s), kan er gekeken worden naar de mogelijkheden van de leerling. Minimaal tweemaal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB) besproken.

3.2 Leerstofaanbod

Het onderwijsaanbod van Horizon voldoet aan de kerndoelen zoals deze door de overheid zijn omschreven. Voor HAVO en VMBO-TL staat het einddoel vast: de exameneisen om dit diploma te kunnen behalen worden door het ministerie bepaald. Voor de examens staat omschreven welke lesinhoud aangeboden moet worden en wat leerlingen aan het eind van de middelbare schoolleeftijd moeten weten en kunnen. Daar waar nodig wordt de inhoud of de hoeveelheid lessen aangepast aan de mogelijkheden van de (individuele) leerling. Als dit voor uw kind geldt wordt dit uiteraard met u besproken.

Op onze school worden de volgende richtingen aangeboden: Ons onderwijsaanbod richt zich op het behalen van een diploma en/ of certificaten die nodig zijn voor de uitstroom naar een vervolgopleiding. Er is VMBO-TL en HAVO, binnen die leerroutes zijn verschillende profielen te volgen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van docenten en de hoeveelheid leerlingen zijn dit voor HAVO de profielen Natuur en gezondheid (NG), Natuur en techniek (NT) en Economie en maatschappij. (EM) Het profiel Cultuur en Maatschappij (CM) wordt op dit moment niet aangeboden maar is in de toekomst een wenselijke uitbreiding. Voor VMBO wordt gesproken over afstudeerrichtingen. Voor onze school zijn dat op dit moment Economie en Zorg en Welzijn. Ook dit hangt af van de beschikbaarheid van vakdocenten en het aantal leerlingen.De andere afstudeerrichtingen kunnen helaas (nog) niet aangeboden worden. Burgerschapsonderwijs Om te voldoen aan de wettelijke bevorderingen van actief burgerschap en sociale integratie, besteedt de school aandacht aan deze onderwerpen tijdens vakken als LOB (loopbaanoriëntatie- en begeleiding), maatschappijleer en Mens en Maatschappij. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie verwijst naar deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving. Burgerschapsonderwijs zit bovendien verweven in ons aanbod voor sociaal- emotionele ontwikkeling.

3.3 Toetsen en leerlingvolgsysteem

Wij volgen de leerling vanaf het moment dat hij op onze school start, tot twee jaar na vertrek van onze school. We kijken hierbij naar de leerresultaten op zowel didactisch- als op sociaal en emotioneel gebied. Dit gebeurt met behulp van de verschillende toetsen, waarvan een aantal landelijk worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de Citotoets.

Alle resultaten en bijzonderheden worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem en het leerlingplan. Minimaal twee maal per jaar worden de vorderingen die de leerling maakt besproken met de leden van de Commissie voor Begeleiding (CvB). Aan het eind van de schoolloopbaan wordt het eindexamen afgenomen en wordt de leerling besproken met ouders, leerling en eventuele andere betrokkenen om tot een adequaat advies voor het vervolgonderwijs te komen. Op Scheuder College Taborstraat doen de leerlingen Staatsexamen. De school is een examenlocatie, het examen wordt dus afgenomen op onze school.

3.4 Rapporten

Twee keer per jaar ontvangt de leerling een overzicht van zijn/ haar resultaten en vaardigheden in gedrag en onderwijs in een rapport. Naast een uitdraai van de didactische toetsen (Cito) kan ook een uitdraai van het leerlingplan onderdeel van het rapport zijn.

3.5 Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind worden er zogeheten onderwijsopbrengsten verzameld, gegevens op het gebied van zijn of haar didactische en emotionele ontwikkeling. Voor de didactische vorderingen wordt gebruik gemaakt van Cito-toetsen en methodetoetsen, de emotionele ontwikkeling wordt gevolgd met het programma ZIEN en door observaties door en gesprekken met mentor, vakdocent, mediator en CVB. Horizon volgt leerlingen tot twee jaar na het vertrek van school om na te gaan of de leerling op de juiste (vervolg)plek zit en om te beoordelen of de gekozen aanpak succesvol is gebleken.  

3.6 Opbrengsten

VMBO                                                                                       Opgegaan voor examen: 12 Geslaagd: 6                                                                                  No show: 2                                                                                  Partieel geslaagd, deden deelexamen: 2 Gezakt: 2, herkansing dit schooljaar.

HAVO 1 leerling: gezakt. Deze leerling is gestart op MBO en haalt de gemiste vakken nu in. Schooljaar 2018-2019 Geslaagden Staatsexamen HAVO: - TL: 6

3.7 Analyse van de opbrengsten

Analyse 2018-2019 De cijfers Hoewel bijna de helft van de leerlingen niet geslaagd is voor hun diploma in schooljaar 2018-2019, heeft het merendeel van de leerlingen de meeste deelcertificaten op zak. Voor de deelcertificaten die ze niet hebben gehaald, kregen ze in schooljaar 2019-2020 de kans om deze alsnog te behalen. Op één leerling na hebben alle leerlingen daarvan gebruik gemaakt en zo kregen drie leerlingen toch de kans om te starten op een MBO 4 opleiding. Leerlingen die onder niveau van OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) zijn uitgestroomd zijn leerlingen die met uitstroom ook afgestroomd zijn naar een lager niveau bijvoorbeeld van havo naar vmbo tl in een andere setting. Vanwege de wet op de privacy is het helaas bij een groot deel van de leerlingen niet gelukt om te achterhalen op welk niveau de leerlingen op moment van navraag functioneren. Dit verklaart het grote verschil in uitstroombestemming met de voorgaande jaren. Wij zien het belang om voor schooljaar 2020-2021 de uitvraagprocedure te verbeteren zodat we het inzicht op de uitstroom van onze leerlingen kunnen blijven behouden. De aanpak De uitstroom onder niveau van OPP heeft vaak te maken met de gedragsproblematiek van de leerling zelf en daarom zijn wij als school steeds op zoek naar een goede afstemming voor de leerling. We zijn in schooljaar 2019-2020 gestart met een aantal trajecten om deze afstemming te verbeteren. Door aanscherping van de intakeprocedure proberen we bij aanmelding en intake al zo goed mogelijk in te schatten wat een leerling nodig heeft om te slagen op onze school. Als het nodig is stemmen we het onderwijsprogramma af op de leerling. Gedurende het schooljaar richten we ons tijdens de lessen op een expliciete directe instructie, werken we met gedragsverwachtingen en stemmen we onze lesmethodes zoveel mogelijk af op de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. We zijn schooljaar 2019-2020 ook gestart met ‘Klas in Beeld’ overleggen Tijdens deze overleggen kijken mentoren en vakdocenten samen met de gedragswetenschapper en intern begeleider naar gedrag en resultaten van de leerlingen en de groepsdynamiek. Er wordt afgestemd op een eenduidige aanpak voor de individuele leerling en voor de klas en er wordt tijdig bijgestuurd als leerlingen dreigen af te haken. Voor uitstroom hebben we in schooljaar 2019-2020 het digitale programma Qompas aangeschaft, waarmee we de leerlingen zoveel mogelijk proberen voor te bereiden op hun toekomstige studiekeuze. Bij Schreuder College Taborstraat willen wij de leerlingen zo veel mogelijk een kans op een diploma bieden, ook als we vooraf niet weten of dit gaat lukken en ook als dit betekent dat de uitstroomgegevens een minder positief beeld geven. Bij tussentijdse uitstroom verwachten wij dat de leerlingen vaardigheden hebben ontwikkeld om zich staande te leren houden in de maatschappij en om succesvol te zijn op hun vervolgopleiding.

Volgende pagina

4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school