5. Privacy

Privacy is een belangrijk goed, daarom besteden we hier aandacht aan in ons  kennismakingsgesprek, zodat u weet hoe Horizon omgaat met de privacy van u en uw kind.

5.1 Toestemming

Zowel in de zorg als het onderwijs heeft Horizon soms te maken met ouder(s)/ opvoeder(s) die niet zelf het gezag hebben over hun kind. Als u als ouder niet zelf het gezag heeft, heeft de school voornamelijk contact met de voogd van uw kind als het gaat om privacy of een toestemmingsverklaring We vragen toestemming aan de ouder(s) met gezag de voogd en/of de leerling:

  • wanneer er nader onderzoek gewenst is. Alle onderzoeksgegevens kunnen door de leden van de CvB tijdens een CvB overleg besproken worden;
  • voor het verstrekken en opvragen van informatie aan derden [1].

Verwijsindex Multisignaal Horizon gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij registreren al onze cliënten bij de verwijsindex MULTIsignaal. Zo kunnen andere instellingen zien wie bij ons begeleiding krijgt, maar we melden niet welke hulp cliënten krijgen en waarom. Op de website (www.multisignaal.nl) kunt u daar meer over lezen. Bent u niet tevreden over de hulp, dan kunt u op de site een klachtenfolder downloaden. [1] Als er sprake is van een ondertoezichtstelling of voogdijmaatregel kan Horizon in bepaalde gevallen wel gehouden zijn om de gezinsvoogdijwerker of de voogd, ook zonder toestemming van de ouders en/of het kind, informatie te verstrekken.

5.2 Foto’s, internet en social media

Voor interne en externe doeleinden, zoals bijvoorbeeld in de schoolnieuwsbrief, de website, een filmpje of een magazine, wordt altijd vooraf toestemming gevraagd aan ouders/ opvoeders of de voogd. Wilt u uw toestemming intrekken, loop dan even langs bij de schooldirecteur. We vragen u en uw kind de privacy van andere leerlingen en hun ouders/ opvoeders te respecteren en terughoudend te zijn in het fotograferen en/ of filmen van kinderen en ouders/ opvoeders. In en rond de school mogen daarom geen foto’s en/ of filmpjes worden gemaakt van kinderen en ouder(s)/opvoeder(s). Horizon is niet verantwoordelijk voor publicaties van ouders/ opvoeders en leerlingen op social media. Zijn er vermoedens van het  maken van foto, film- of geluidsopnames, dan heeft de school het recht de telefoon van de leerling te controleren. De leerling mag  wanneer er een gerede verdenking is   gedurende  drie dagen tot een week niet over zijn telefoon beschikken, deze moet ingeleverd worden in de kluis bij de receptiebalie in de hal. Zijn er meer leerlingen bij betrokken, dan leveren deze leerlingen hun telefoon gedurende drie dagen tot een week in in de kluis in de hal. Zij krijgen hun telefoon  ook niet in de pauzes. Bij vermoedens van radicalisering , afpersing of bedreiging middels deze beelden wordt altijd de politie ingeschakeld.

5.3 Internetgebruik en social media

Internet en social media zijn in de huidige maatschappij niet meer weg te denken. Horizon vindt het belangrijk dat leerlingen online vaardig zijn en veilig gebruik maken van internet en social media, daarom besteden we hier aandacht aan op school. Op school beschikken we over voldoende chromebooks om de leerlingen te begeleiden in het digitaal werken. Deze chromebooks zijn uitdrukkelijk niet bedoeld om te gamen of ongericht online te surfen. Wel bestaat de mogelijkheid zaken op te zoeken op internet. De schoolsystemen zijn erop ingericht dat wij kunnen meekijken met de online activiteiten van de leerlingen. De leerlingen zijn hiervan op de hoogte. Ook wanneer leerlingen thuis in de digitale omgeving van de school werken, kan de docent meekijken in de activiteit van de leerlingen, maar alleen wanneer de leerling werkt in de online werkomgeving van de school. Als u vragen heeft over het gebruik van internet en of social media, thuis of op school, dan kunt u contact opnemen met de heer Van Herk, de digitaal coördinator van de locatie. Hij is bereikbaar via ed.vanherk@horizon.eu. Wist u dat er fondsen zijn waar digitale hulpmiddelen voor thuis aangevraagd kunnen worden? Een laptop thuis is eigenlijk onmisbaar. Wanneer u niet over de middelen beschikt om deze zelf aan te schaffen, kan onze maatschappelijk deskundige u helpen om via een fonds te proberen een laptop voor uw kind aan te vragen. Voor expertise over gamen en verslaving hebben wij begeleiding van Youz. De heer van Breugel begeleidt leerlingen op school, maar geeft ook advies en trainingen aan ouders. Hij is bereikbaar via het algemene nummer van de school. U treft hem ook op de ouderavonden. (gerard.vanbreugel@horizon.eu)

5.4 Gebruik van chromebooks

Op school beschikken we over chromebooks waarmee de leerlingen digitaal te werk kunnen gaan. Deze chromebooks worden uitsluitend voor schoolzaken gebruikt en met onze leerlingen bespreken we welk gedrag wij van hun verwachten als we met de chromebooks aan het werk zijn. De school mag monitoren bij het vermoeden van misbruik van deze devices en onze leerlingen zijn hiervan op de hoogte. Het is voor de docent mogelijk om op afstand mee te kijken met de activiteiten van de leerlingen op de chromebooks. De docent kan meekijken met als doel het monitoren van rechtmatig gebruik en voor didactische instructies en ondersteuning. Hierbij is de leerling op de hoogte dat er wordt meegekeken. De leerling zal echter nooit buiten deze digitale omgeving van school gecontroleerd worden. Het monitoren van de digitale omgeving gebeurt slechts gedurende de schooldag.   Als u hier vragen over heeft of over andere ICT en media gerelateerde zaken, dan kunt u contact opnemen met de school.

5.5 Informatievoorziening aan gescheiden ouders

Beide ouders hebben ouderlijk gezag Hebben u en uw (ex-)partner beiden het ouderlijk gezag over uw kind, dan heeft de school een actieve plicht om u beide dezelfde mondelinge en schriftelijke informatie te geven. Wij stellen het op prijs als u beiden aanwezig bent bij de gesprekken op school. In overleg met de schoolleider kan daarvan worden afgeweken en kunnen individuele gesprekken plaatsvinden. Ouder zonder ouderlijk gezag Een ouder zonder gezag heeft recht op belangrijke informatie over het kind, zoals schoolprestaties, maar dit geldt alleen als het belang van het kind hiermee niet wordt geschaad. De ouder zonder gezag moet hier zelf om vragen. De school maakt vóór het verstrekken van informatie een afweging tussen het belang van de ouder(s) en van het kind. Een ouder zonder gezag heeft geen recht op inzage in het dossier van zijn of haar kind.

5.6 Dossiervorming en recht op inzage

Voor elke leerling wordt een leerlingdossier samengesteld. In het dossier worden persoons-en onderwijsgegevens vastgelegd zolang uw kind onderwijs bij ons volgt (denk hierbij aan het perspectiefplan en toets-scores). Ouders en leerlingen hebben recht op bijvoorbeeld inzage van bewaarde gegevens. Gezaghebbende ouders van leerlingen tot 16 jaar mogen een kopie opvragen van alle informatie. Vanaf 16 jaar liggen deze inzagerechten bij de leerling. De Inspectie van het Onderwijs heeft altijd toegang tot dossiers. Medewerkers van Horizon die betrokken zijn bij het onderwijs (en de jeugdhulp) van uw kind hebben toegang tot het dossier en hebben een geheimhoudingsplicht. Met vragen over het dossier of inzage kunt u zich melden bij de schoolleider. Binnen 4 weken moet de school u dan inzage geven. Geeft de school geen inzage? Dan krijgt u een brief met de reden van weigering. Als u deze weigering onterecht vindt, kunt u een klacht indienen. Meer informatie over hoe Horizon omgaat met persoonsgegevens is te lezen in de privacytoelichting op de website van Horizon onderwijs: altrahorizononderwijs.nl/privacy. Let op: in dit digitale tijdperk zijn de leerlingdossiers digitaal. Er zijn geen papieren dossiers op school aanwezig. Wanneer u recht heeft op inzage krijgt u een uitdraai van het digitale dossier. 

Volgende pagina

6. Leerplicht, verlof en verzuim