6. Leerplicht, verlof en verzuim

Op het vso kunnen leerlingen van 12 tot en met 20 jaar onderwijs volgen. Er is de mogelijkheid om die verblijfsduur te verlengen als dit de kansen op een diploma of een arbeidsplek vergroot. De school moet dan ontheffing aanvragen bij de Inspectie van het Onderwijs.

Leerlingen zijn leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin hij of zij 16 is geworden. Of aan het einde van het twaalfde schooljaar. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Leerlingen tussen 16 en 18 jaar, zonder startkwalificatie, hebben een kwalificatieplicht. Een startkwalificatie betekent (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Met deze kwalificatieplicht wordt de leerplicht tot de dag dat de leerling de startkwalificatie heeft of de dag dat de leerling 18 wordt.   Voor scholen geldt dat zij zich moeten houden aan de vastgestelde onderwijstijd. Er zijn verschillende maatregelen die gehanteerd worden om hieraan te kunnen voldoen. In dit hoofdstuk leest u hoe wij dit doen op school.

6.1 Onderwijstijd

Uw kind volgt tijdens vier jaar in het VMBO 3700 uur les en bij HAVO zijn dat 4700 onderwijsuren in vijf jaar. Deze uren zijn niet gelijk verdeeld over onder- en bovenbouw: de onderbouw heeft over het algemeen meer uren les dan leerlingen in de bovenbouw. Soms lukt het de leerling niet om aan de jaarlijks gestelde hoeveelheid uren te komen, omdat het niet lukt een volledige dag of volledige weken naar school te komen. Als het niet lukt om de vastgestelde onderwijstijd te volgen, wordt in het ontwikkelingsperspectief aangegeven hoe dit komt en hoe we, in overleg met u en uw kind, zo spoedig mogelijk naar een volledige lesweek van 25,5 uur per week kunnen toewerken.  De school is verplicht melding van vermindering van onderwijstijd te maken bij Leerplicht en de Inspectie van het Onderwijs.

6.2 Vrijstelling van onderwijsactiviteiten

Alle leerlingen nemen in principe deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Bewegingsonderwijs, schoolreis, stage, kamp: het zijn verplichte onderdelen van het lesprogramma. In incidentele situaties is het niet wenselijk dat een leerling deelneemt aan delen van het lesprogramma. U kunt dan vrijstelling vragen van deelname van uw kind aan bepaalde onderwijsactiviteiten op school. Het bestuur van Horizon bepaalt op welke gronden vrijstelling wordt verleend en welke onderwijsactiviteit er voor in de plaats komt. Dit doet de school niet zelf. In het geval dat de leerling onvoldoende in staat is deel te nemen aan les of aan bijzondere activiteiten kan de school beslissen dat deelname niet wenselijk of zelfs niet toegestaan is. Dit wordt met u en met de leerling besproken en ook welke lesactiviteit ervoor in de plaats komt.

6.3 Afwezig en niet op school

Als uw kind niet op school kan komen bent u als ouders/ opvoeders verplicht dit aan de school te melden. Dit kan telefonisch vóór schooltijd.  Als uw kind afwezig is zonder afmelding nemen wij in de ochtend contact met u op.

6.4 Te laat komen

De school maakt gebruik van de 3-6-9 regeling, dit houdt in dat wij na 3 keer te laat komen contact met u opnemen. Na 6 keer en na 9 keer krijgt u een brief en/of een uitnodiging voor een gesprek op school. Via het meldloket van DUO (dienst uitvoering onderwijs) wordt leerplicht ingeschakeld. Na 15 keer te laat zal leerplicht een gesprek met leerling en ouders(s) / opvoeder(s) arrangeren. School is verplicht een verzuimmelding binnen 5 dagen via het meldloket van DUO te doen als het gaat om verzuim van 16 uur in een periode van 4 weken. Wat te doen bij te laat komen? De regels nog eens op een rij:  3 keer te laat School voert een gesprek met de leerling en eventueel zijn of haar ouders/verzorgers. 6 keer te laat School brengt de ouders schriftelijk of in een persoonlijk gesprek op de hoogte van het te laat komen en van de mogelijke consequenties. 9 keer te laat School stuurt een brief naar ouders met daarin de waarschuwing dat bij de volgende keer te laat komen, gemeld gaat worden bij leerplicht. Bij sommige scholen kan de leerplichtambtenaar ervoor kiezen om bij 9x te laat een preventief gesprek te voeren met de leerling (of in groepsverband met meerdere leerlingen). 12 keer te laat School stuurt een brief naar de ouders met de mededeling dat het nu gemeld is bij leerplicht. Daarbij meldt de school het verzuim via DUO. Vanuit leerplicht zal een waarschuwingsbrief naar de ouders verzonden worden waarin ouders gevraagd worden het te laat komen te stoppen. Indien er geen verbetering optreedt zijn mogelijke sancties niet uitgesloten. 15 keer te laat School meldt het te laat komen via een DUO- melding. De leerplichtambtenaar roept de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers op voor een gesprek. Deze melding kan resulteren in een Halt-traject voor de leerling.

6.5 Extra vakantie

De school mag buiten de afgesproken vakanties leerlingen geen vrij geven om op vakantie te gaan. Dat geldt ook voor een eventuele vakantie naar het land van herkomst en een paar dagen voor een vakantie om ‘de drukte voor te zijn’.  De enige uitzondering op deze regel doet zich voor als één van de ouders/ opvoeders wegens zijn/ haar beroep niet met het gezin op vakantie kan in de gebruikelijke vakantieperiode. Mocht dit op uw situatie van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek indienen bij de schooldirecteur.

6.6 Extra verlof

Voor sommige bijzondere dagen waarop u uw kind thuis wilt houden kunt u extra verlof aanvragen bij de schooldirecteur. Dat kan bijvoorbeeld voor erkende religieuze feestdagen of gewichtige omstandigheden met betrekking tot familie, zoals:

  • ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie
  • huwelijk, 12 ½, 25, 40 en 50-jarig huwelijksfeest en ambtsjubilea
  • verhuizing
  • gezinsuitbreiding

Aan deze extra verlofdagen is een maximum van tien dagen per schooljaar vastgesteld. Zijn er meer dagen nodig dan kunt u een verzoek indienen bij de Afdeling Leerlingzaken van de gemeente. De leerplichtambtenaar beslist hierover. Een dergelijk verzoek wordt slechts bij zeer hoge uitzondering toegewezen. Een aanvraag voor gewichtig verlof aansluitend aan de Kerstvakantie, Meivakantie of zomervakantie, moet door school altijd voorgelegd worden aan leerplicht. Het is belangrijk dat u bijzonder verlof op tijd aanvraagt. U kunt dit doen door een brief met uitleg en redenen en eventuele bewijsstukken te richten aan de schoolleider.

6.7 Weglopen

Soms verlaat een leerling het gebouw en/ of het schoolterrein zonder toestemming. Meestal wordt er snel contact gemaakt met de leerling en is hij snel weer terug op school. Wanneer dit niet het geval is en het uw kind betreft wordt u daar zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld. Weglopen resulteert meestal in het naar huis sturen van de leerling, omdat de situatie voor de leerling op dat moment te veel vraagt om tot een gesprek en een passende oplossing te komen. De volgende dag of zo snel mogelijk wordt dan een herstelgesprek gevoerd waarna de leerling weer deel kan nemen aan het programma. Samen met u kijken we welke actie al dan niet zal worden ondernomen. Afhankelijk van de reden tot weglopen, de gesteldheid van uw kind en eventuele eerdere ervaringen met wegloopgedrag van uw kind, kan tot een specifieke aanpak worden besloten. Het weglopen uit de les, zonder toestemming van de docent, wordt ook gezien als weglopen. Ook in die situatie volgen passende acties.

6.8 Time-out, naar huis sturen, schorsing en verwijdering

Op de locatie zijn regels en afspraken opgesteld. In de samenwerkingsovereenkomst staan deze regels en afspraken uitgelegd. Het kan zijn dat uw kind zich niet houdt aan de regels en afspraken die op school gelden. Hier volgen, in respectievelijke volgorde, de stappen die dan genomen worden: een time-out, naar huis sturen, schorsing en verwijdering. Voor meer informatie kunt u het volledige protocol opvragen bij de schooldirecteur.

Volgende pagina

7. Speciaal onderwijs bij Horizon