Bijlage: Functies en taken binnen de school

Regiodirecteur

Is eindverantwoordelijke voor de algehele gang van zaken, zowel onderwijsinhoudelijk, organisatorisch als financieel voor de basisonderwijs-locaties van Horizon.

Schooldirecteur

Is op de locatie verantwoordelijk voor het onderwijs en het team. Is voorzitter van de Commissie voor Begeleiding (CvB). Op Schreuder College Taborstraat is Irene Schaap de schooldirecteur.

Commissie voor Begeleiding (CvB)

Dit team heeft de taak om ervoor te zorgen dat iedere leerling op de school zich maximaal kan ontwikkelen.  De commissie monitort, stuurt en begeleidt het onderwijsleerproces van leerlingen. Zij adviseert ook over terugplaatsing of overplaatsing van leerlingen naar het regulier onderwijs. Mevrouw Brunt, mevrouw de Roos en mevrouw Van Mansum zijn met de schooldirecteur de CvB van de locatie Taborstraat.

Intern begeleider

Ondersteunt en adviseert de groepsleerkrachten. Is verantwoordelijk voor de didactische toetsen en de leerlingvolgsystemen, zoals het Cito. Is lid van de CvB. Mevrouw Brunt is intern begeleider op locatie Taborstraat. Zij werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Gedragswetenschapper

Ondersteunt en adviseert de groepsleerkrachten. Is verantwoordelijk voor de handelingsgerichte diagnostiek. Is lid van de CvB. Mevrouw De Roos is onze gedragswetenschapper, zij is aanwezig van dinsdag tot en met vrijdag.

Schoolmaatschappelijk deskundige

Brengt de schoolsituatie en het sociale netwerk van het kind met elkaar in contact. Heeft een begeleidende maar ook verwijzende taak. Is lid van de CvB. Mevrouw Van Mansum is op locatie Taborstraat de schoolmaatschappelijk deskundige. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Groepsleerkracht

Is de eerste verantwoordelijke voor de didactische en pedagogische begeleiding van de leerlingen.

T.O.A.

Biedt ondersteuning in de groepen. Eventueel vervangt hij/ zij de leerkracht in geval van ziekte. Onze TOA  is de heer Sungur. Hij werkt maandag tot en met woensdag.

Conciërge

Verzorgt de praktische taken binnen de school, variërend van technisch- tot huishoudelijke taken. Op maandag, dinsdag en woensdag is Dhr Sungur ook aanwezig als conciërge, op donderdag en vrijdag is dit Dhr Jacobs.

Vakleerdocenten

Op school zijn de volgende vakdocenten aanwezig:

  • Docent CKV, de heer Van Herk
  • Docent bewegingsonderwijs, de heer Lamens
  • Docent Natuur-scheikunde, de heer Van Heiningen
  • Docent Frans, mevrouw Bruins
  • Docent SOVA, mevrouw Boorsma

Enkele mentoren hebben een dubbelfunctie, naast mentor zijn zij ook vakdocent van bijvoorbeeld vakken als Engels, Wiskunde, Economie, Aardrijkskunde of Maatschappijwetenschappen.

Administratief medewerker

Verzorgt verschillende administratieve taken binnen de school.  Onze administratief medewerker is mevrouw Van Eijk.

Vertrouwenspersoon

Behartigt de belangen van ouder(s)/opvoeder(s) en leerlingen bij incidenten rondom ongewenst gedrag. Begeleidt hen bij een eventuele formele klachtenprocedure via de klachtencommissie. Levert een actieve bijdrage aan een sociaal en veilig Schoolklimaat. Mevrouw Van Mansum is vertrouwenspersoon.

Schoolverpleegkundige

Voert periodiek of op aanvraag medisch onderzoek uit. 

Mediator

De mediator helpt leerlingen die een preventieve time-out hebben bij het hervinden van hun rust, zij is ook actief bij het oplossen van conflicten en gaat gesprekken aan met leerlingen die een correctieve time-out hebben. Zij organiseert gesprekken met ouders in geval van gedragsproblemen of spijbelen. Onze mediator is Lise Hartsteen. Mevrouw Hartsteen is op maandag vrij. Op maandag is dhr Sungur onze mediator. Dhr Sungur wordt ook ingezet bij cyberpesten, sexting en andere digitale pestproblematiek. Leden van de CvB kunnen ook gesprekken hebben met ouders en leerlingen over dezelfde problematiek.

De gezondheidscoach

Op de Taborstraat maken we gebruik van een gezondheidscoach. Een deel van onze jongeren komt wel eens in aanraking met middelen zoals alcohol, tabak, lachgas en cannabis. Overmatig gebruik heeft duidelijk een negatief effect op de gezondheid, de schoolprestaties en leidt vaak tot verhoogd schoolverzuim c.q. uitval. 

Daarnaast is er in toenemende mate sprake van problematisch beeldschermgebruik (gamen, internet, social media en telefoon). Binnen de school hebben deze onderwerpen de aandacht. Doel is leerlingen motiveren hun gebruik te minderen of te stoppen.

De school maakt hierbij gebruik van een zorgprofessional van Youz. de gezondheidscoach GGZ. Deze fungeert als aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en docenten. Ook kunnen leerlingen binnen de school een kort begeleidingstraject volgen bij de gezondheidscoach en kan er waar nodig gekeken worden naar het inzetten van externe hulp.

De gezondheidscoach is bereikbaar via de school of rechtstreeks via: Gerard van Breugel g.breugel@youz.nl tel: 06-51583321

Volgende pagina

Contact