1. Praktische informatie

Informatie over schoolregels, boeken, leermiddelen en sportkleding kunt u lezen op de website van de school. Overige praktische informatie vindt u hieronder.

1.1 Contactgegevens

U kunt de mentoren het beste bereiken vóór 8.00 uur en na 15.15 uur. Heeft u vragen over onderwerpen die niet direct betrekking hebben op de klassensituatie? Dan kunt u het beste contact opnemen met de schooldirecteur. Het laatste nieuws van onze school vindt u terug op onze webpagina.  

Schreuder College Locatie De Villeneuvestraat De Villeneuvestraat 24  3053 ZV Rotterdam T: 088 - 996 25 50 E: villeneuvestraat@horizon.eu

1.2 Aanmelden

U kunt uw kind schriftelijk aanmelden bij de school van zijn/haar keuze of bij Horizon Onderwijs en Zorg Ondersteuning (OZO). Er is een toelaatbaarheidsverklaring nodig voor inschrijving voor het speciaal onderwijs. Meer informatie hierover vindt u op https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/toelaatbaarheidsverklaringen. Wilt u meer weten over aanmelden of bij Horizon? Of wilt u met ons overleggen over het type onderwijs? Ook dan kunt u contact opnemen met OZO. Telefonisch via 0800-45 67 899 of per e-mail: ozo.onderwijs@horizon.eu. Onze medewerkers helpen u graag verder.

1.3 Medicatie

Alle Horizonscholen werken volgens het protocol medicijn beheren en beschikbaar stellen. Wanneer uw kind bij ons op school start en uw kind medicijnen gebruikt, vragen wij u om schriftelijke toestemming zodat wij aan uw kind medicatie beschikbaar mogen stellen. Het is van groot belang voor het welzijn van uw kind dat u elke verandering in de medicatie direct doorgeeft aan de school.

Onze medewerkers dragen zorg voor het geven van de voorgeschreven medicatie op de goede wijze en/ of op het juiste tijdstip. Als uw zoon of dochter zelf in staat is de medicatie te nemen, zien onze medewerkers erop toe dat uw zoon/ dochter dit conform het voorschrift zelf doet.

1.4 Verzekeringen

Wanneer uw kind schade of letsel veroorzaakt kunt u als ouder(s)/ opvoeder(s) daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Dat geldt ook voor letsel of schade die ontstaat binnen of rond de school of tijdens stages. De Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) dekt die verantwoordelijkheid. Mocht u (nog) geen AVP hebben afgesloten dan raden wij u aan dit te doen. Maakt uw kind gebruik van taxivervoer van en naar school? 

Dan geldt de ongevalleninzittende verzekering van de taxionderneming tijdens het vervoer van en naar school. Eventuele schade veroorzaakt door uw kind valt daar niet onder, daarvoor zal een beroep gedaan worden op uw AVP. In het geval dat uw kind een schooleigendom kapot maakt, kan het zijn dat wij u benaderen om aanspraak te doen op uw verzekering, zodat de schade vergoed kan worden.

1.5 Ouderbijdrage en schoolreis

Wij vragen ouder(s) en/of opvoeder(s) een vrijwillige bijdrage om extra activiteiten te bekostigen, zoals: schoolreis, festiviteiten en vieringen. Voor het schooljaar 2021-2022 is de ouderbijdrage vastgesteld op €25,-.

Wij verzoeken u de ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar over te maken op rekeningnummer: t.n.v. Stichting Horizon Jeugdzorg Speciaal Onderwijs NL51RABO0122675134, onder vermelding van de naam van uw kind.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat leerlingen niet worden uitgesloten voor deelname aan de activiteiten als de bijdrage niet is voldaan.

1.6 Vervoer van en naar school

Het vervoer van en naar school gebeurt op eigen gelegenheid of per taxi. De gemeente waar uw kind staat ingeschreven bepaalt of uw zoon/ dochter voor vervoer in aanmerking komt en hoe dit geregeld is. De gemeente betaalt dit vervoer en is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het vervoer.  Afhankelijk van uw inkomen kan de gemeente een eigen bijdrage vragen. Het verzoek voor het vervoer moet u zelf bij de gemeente indienen. Wij kunnen u hierbij ondersteunen. Voor vragen omtrent (taxi) vervoer kunt u contact opnemen met Mevrouw Demmers elja.demmers@horizon.eu.

1.7 Overgangsnormen en competenties

Overgangsnormen Normering overgang  praktijkonderwijs Villeneuvestraat Hieronder staan de overgangsnormen beschreven per leerjaar. In afwijkende gevallen, beslist de Commissie  van Begeleiding of een leerling wordt bevorderd naar een volgend leerjaar.

  Overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2:

 • De leerling werkt aan alle 10 de competenties (zie: bijgaand).
 • Om over te kunnen naar leerjaar 2 moet de leerling tenminste 2 competenties op basisniveau beheersen.

Overgang van leerjaar 2 naar 3:

 • De leerling werkt aan alle 10 de competenties.
 • Om over te kunnen naar leerjaar 3 moet de leerling tenminste 4 competenties op basisniveau beheersen.
 • Daarnaast moet de begeleide/beschutte  stage (= voor de ASS-leerlingen) als voldoende worden beoordeeld.

Overgang van leerjaar 3 naar 4:

 • De leerling werkt aan alle 10 de competenties.
 • Om over te kunnen naar leerjaar 4 moet de leerlingen tenminste 6 competenties op basisniveau beheersen.
 • Daarnaast volgt de leerling stage die als voldoende moet worden beoordeeld. Gedurende het hele jaar tenminste 1 dag in de week. Bij het behalen voldoende competenties uitbreiden naar 2 dagen stage na blok 2.

Overgang van leerjaar 4 naar 5:

 • De leerling werkt aan alle 10 de competenties.
 • Om over te kunnen naar leerjaar 5 moet de leerlingen tenminste 8 competenties op basisniveau beheersen.
 • Daarnaast volgt de leerling stage die als voldoende moet worden beoordeeld. Gedurende het hele jaar tenminste 3 dagen in de week.

Competenties

1. Afspraken nakomen

 • Komt op tijd;
 • Blijft tot het einde van de les/werktijd.
 • Komt afspraken na die zijn gemaakt;
 • Houdt zich aan (huis)regels en de wet;
 • Houdt zich aan hygiëne- en veiligheidsvoorschriften;

2. Leervermogen

 • Luistert 2 minuten naar een instructie zonder te onderbreken;
 • Kan in eigen woorden uitleggen wat de opdracht is;
 • Stelt vragen als iets niet duidelijk is;
 • Past handelen aan na het verkrijgen van feedback;

3. Doorzettingsvermogen en motivatie 

 • Begint na instructie uit zichzelf;
 • Blijft geconcentreerd bij routine werk;
 • Blijft het werk volgens afspraak doen als het tegenzit en/of minder leuk is;
 • Werkt door tot een taak af is;
 • Vraagt om extra werk als de reguliere taak af is.

4. Samenwerken en collegialiteit

 • Accepteert verschillen tussen mensen;
 • Lost problemen op door het voeren van een gesprek;
 • Vraagt op het juiste moment hulp aan een medeleerling/collega;
 • Biedt op het juiste moment hulp aan een medeleerling/collega;
 • Geeft het geleende in dezelfde staat terug.

5. Communiceren

 • Bewust zijn van de omgeving en de personen waarmee wordt gecommuniceerd;
 • Stelt vragen (i.p.v. iets mede te delen bijv. Mag ik..? i.p.v. Ik wil..);
 • Laat iemand uitpraten;
 • Komt voor zichzelf op, op een niet kwetsende doch tactvolle manier;
 • Tips en tops ontvangen en geven.

6. Nauwkeurigheid

 • Werk uitvoeren in afgesproken volgorde;
 • Gebruikt materialen/gereedschappen waar ze voor bestemd zijn;
 • Legt het gebruikte materiaal op de afgesproken plaats terug;
 • Ruimt op;
 • Maakt schoon.

7. Zelfstandigheid

 • Werk uitvoeren zonder dat er tussendoor uitleg nodig is;
 • Problemen zelf oplossen;
 • Controleert eigen werk.

8. Productiviteit

 • De opdracht volgens de gestelde kwaliteitseisen uitvoeren;
 • De opdracht uitvoeren binnen de afgesproken tijd;
 • Werktempo verhogen zonder dat het ten koste gaat van kwaliteit.

9. Representativiteit

 • Jezelf voorstellen;
 • Mensen aankijken tijdens een gesprek;
 • Kleding volgens de kledingvoorschriften van werk en/of school dragen;
 • Bewust zijn van eigen persoonlijke hygiëne;
 • Bewust zijn van eigen gezichtsuitdrukking en lichaamstaal.

10.  Stressbestendig en flexibel

 • Onder tijdsdruk en/of veranderende omstandigheden (rustig en kalm) doorwerken;
 • In staat onregelmatige tijden te werken;
 • Accepteren van veranderingen in een opdracht en/of omstandigheden;
 • Omgaan met wisselende begeleiding.

De school beschikt over een protocol beleid doorstroom regulier Praktijkonderwijs. Deze is opvraagbaar bij de schooldirecteur.

1.8 Rookbeleid

Horizon heeft drie uitgangspunten geformuleerd voor het rookbeleid op en rond de scholen:

 • Horizon gebouwen en terreinen zijn rookvrij (dit geldt voor iedereen die zich hierbinnen bevindt).
 • Medewerkers roken niet in het bijzijn en niet in het zicht van leerlingen.
 • Er is een actief ontmoedigingsbeleid en ontmoedigingsprogramma voor medewerkers en leerlingen.

1.9 Sponsoring

De Horizonscholen leggen in toenemende mate contacten met het bedrijfsleven en branche organisaties. Daar worden convenanten afgesloten waarin wederzijdse ondersteuning en informatie-uitwisseling wordt geregeld. 

Daarbij blijft gelden dat de school alleen verantwoordelijk is voor een eigen en zelfstandige invulling van het onderwijsprogramma. Ten aanzien van sponsoring voeren de scholen een terughoudend beleid. Giften worden alleen geaccepteerd als daarvoor geen tegenprestatie gevraagd wordt.

1.10 Schoolvakanties en studiedagen

Schoolvakanties Zomervakantie: 17 juli t/m 29 augustus 2021

2021-2022 Eerste schooldag 30 augustus 2021 Herfstvakantie 16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021 Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 t/m 6 maart 2022 Meivakantie 23 april 2022 t/m 8 mei 2022 Laatste schooldag 8 juli 2022 Zomervakantie 9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022 Extra vrije dagen OPP's 9 december 2021 Goede vrijdag 15 april 2022 Tweede Paasdag 18 april 2022 Hemelvaart 26 en 27 mei 2022 Tweede Pinksterdag 6 juni 2022 OPP's evaluatie 16 juni 2022 Studiedagen (leerlingen vrij) 30 september 2021 PBS 14 oktober 2021 studiemiddag intervisie 26 oktober 2021 studiemiddag: Kunst van het Lesgeven 12 november 2021 studiemiddag PBS 17 januari 2022 studiemiddag PBS 7 april 2022 studiemiddag: Kunst van het Lesgeven

Volgende pagina

2. De school en de organisatie