2. De school en de organisatie

Door de jaren heen hebben onze scholen zich ontwikkeld tot experts in gedragsverandering en kennisoverdracht. Elke dag zetten wij onze expertise in om leerlingen met complexe problemen te begeleiden en te onderwijzen. Zodat zij grip krijgen op hun gedrag en op hun leerresultaten. Onze scholen helpen hen om regisseur van hun eigen bestaan te worden.

2.1 Doelgroep en groepssamenstelling

Onze school is een school voor speciaal onderwijs, voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/ of gedragsstoornissen en die aangewezen zijn op specifieke ondersteuning. Schreuder College De Villeneuvestraat heeft 115 leerlingen met overwegend externaliserend gedrag en leerlingen met overwegend internaliserende gedragsproblematiek zoals voorkomen bij kinderen met een ASS diagnose. Deze behoeft niet officieel te zijn gediagnostiseerd. Deze leerlingen volgen les in een apart gedeelte van het gebouw, hebben een eigen ingang en een afgescheiden schoolplein.

Zij zijn veelal praktisch gericht en leren door te doen. De uitstroombestemming is arbeid/werk. Als dit niet haalbaar is, dan is de uitstroombestemming dagbesteding.

Voor elke leerling geldt dat hij/zij:

 • Een toelaatbaarheidsverklaring vanuit het samenwerkingsverband heeft of op een zorglocatie is ingeschreven (plaats bekostiging).
 • Niet ouder is dan 19 jaar oud is.
 • Een intelligentieniveau (IQ) heeft dat varieert van 55 tot 80.
 • Aangewezen is op Speciaal Onderwijs voor de genoemde doelgroep.

2.2 Visie en doelen

Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Door hen  dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 

Door een stabiele en veilige omgeving te creëren waar het kind naast onderwijs ook zorg kan krijgen kan hij/ zij zich ontwikkelen tot een zelfstandig mens met dromen en mogelijkheden. Ouder(s)/ opvoeder(s) worden begeleid om hun kind hierin te ondersteunen.

2.3 Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Alle Horizonscholen hebben een ondersteuningsplan waarin omschreven staat welke (extra) ondersteuning wij bieden. Het SOP kunt u vinden op de website samenwerkingsverband Koers VO. Voor de plaatsing op een VSO-school moet het samenwerkingsverband instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeven. Hiermee kunt u uw kind aanmelden bij een VSO school. Kijk voor meer informatie op: https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/toelaatbaarheidsverklaringen

2.4 Certificering

Op alle Horizonscholen wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven, dit wordt regelmatig getoetst door de Inspectie van het Onderwijs. Alle onze scholen worden tevens getoetst op de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Onze scholen hebben hun werkprocessen en protocollen helder omschreven en werken daar ook naar. 

Ook door regelmatig naar ons zelf te kijken middels (interne) audits, tevredenheidsonderzoeken en bijeenkomsten van ouderraden en het expertpanel houden we de kwaliteit hoog. Mocht u ondanks onze inspanningen vragen of opmerkingen hebben over de kwaliteit van ons onderwijs dan kunt u contact opnemen met de schooldirecteur (zie gegevens op de pagina Algemene informatie).

2.5 Veiligheid

De school heeft een veiligheidsbeleid. Dit bestaat uit een set samenhangende maatregelen en schoolregels, gericht op preventie en het afhandelen van pesten en incidenten. De collega’s spelen daarbij een grote rol in het behouden van de rust en veiligheid op school. Zij worden regelmatig getraind om agressie in een vroeg stadium te signaleren en/of te voorkomen en in het omgaan met dit gedrag. Incidenten worden geregistreerd en geanalyseerd. Deze registratie wordt gebruikt om de veiligheid binnen de school te monitoren en te optimaliseren. Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Het pestprotocol is een antwoord op pesten binnen de school. De school heeft een anti-pestcoördinator en een veiligheidscoördinator. Samen hebben zij de volgende taken:

 • Opvang en ondersteuning van de melder bij het schoolintern oplossen van een probleem/conflict omtrent ongewenst gedrag.
 • De coördinatie van het anti-pestbeleid op school; o.a. het leveren van een actieve bijdrage aan een sociaal veilig schoolklimaat.
 • De belangenbehartiging van ouder(s)/opvoeder(s) en leerlingen als aanspreekpunt.

Gedragsregels

Alle scholen van Horizon hebben verder school- en gedragsregels die voor iedereen in en rond de school gelden. Deze regels kunnen per school verschillen. Als het gedrag van uw zoon/dochter dermate grensoverschrijdend is dat hij/zij een bedreiging is voor zichzelf of voor anderen, kan dat leiden tot een schorsing en/of verwijdering. Heeft u vragen hierover dan kunt u terecht bij de schooldirecteur.

Veiligheidsplan

Elke school beschikt over een veiligheidsplan. In dit plan worden (preventieve) maatregelen beschreven op het gebied van sociale en fysieke veiligheid van leerlingen, personeel en de schoolomgeving (gebouw/schoolplein ed.). Daarnaast bevat het veiligheidsplan ook protocollen waarin beschreven wordt hoe om te gaan met situaties als er toch iets misgaat. Bij sommige zaken heeft een school meldingsplicht en wordt er aangifte gedaan bij de politie. Ouders kunnen deze documenten inzien op school.

Op school werken we volgens de Veilige School methode, gebaseerd op de SAFE methodiek:

 • Schoolomgeving
 • Aantrekkelijk onderwijs
 • Fysieke omgeving
 • Externe samenwerking

De volgende zaken melden we bij de politie:

 • Wapenbezit en bezit van drugs
 • Seksuele intimidatie
 • Sexting en ander strafbaar online gedrag
 • Diefstal
 • Openlijke geweldpleging tegen medeleerlingen of personeelsleden
 • Discriminatie
 • Radicalisering

Daarnaast hebben we als school ook een samenwerkingsovereenkomst met de politie voor het preventief fouilleren en houden van kluisjescontroles.

2.6 Onze samenwerkingspartners

Wij werken o.a. samen met de onderstaande professionals en organisaties.   Het samenwerkingsverband Sinds 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van kracht en maken alle scholen deel uit van een samenwerkingsverband voor Voortgezet Onderwijs in de regio. Binnen het samenwerkingsverband moet er passend onderwijs geboden worden voor iedere leerling. In de regio wordt er intensief samengewerkt met de reguliere scholen om te zorgen dat uw kind zo min mogelijk hinder ondervindt van de overgang van en naar onze school. Daarnaast maken we regelmatig gebruik van elkaars expertise.   Zorginstanties Omdat er leerlingen op onze scholen zijn die extra ondersteuning op uiteenlopende gebieden nodig hebben, werken wij samen met verschillende (zorg)instanties zoals Jeugdbescherming, Stichting Mee, William Schrikker Groep, Enver, ’s Heeren Loo Auriga, Centrum voor Jeugd en Gezin, Lucertis, SARR, Yulius, De Opvoedpoli, Sophia Kinderziekenhuis e.a. Stagiaires Regelmatig zijn stagiaires van verschillende universiteiten, hogescholen en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs op onze scholen aanwezig. Zij krijgen ruimte om onderzoek te doen, stage-opdrachten uit te voeren en/ of extra ondersteuning te bieden in de klas of aan leerlingen. Veilig Thuis en de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling  Wij houden ons aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (www.vooreenveiligthuis.nl). Dit betekent dat wij bij vermoedens van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling melding maken bij het meldpunt Veilig Thuis.   Vermoeden loverboy-/mensenhandel problematiek Bij een vermoeden van mensenhandel of loverboy problemen wordt dit met u of uw kind (16+) besproken en wordt schriftelijke toestemming gevraagd om te melden bij CoMensha.

2.7 Speerpunten

We bereiden onze leerlingen voor op arbeid. We doen dit door lessen in de klas en het oefenen van Arbeidsvaardigheden in de praktijklessen Consumptieve techniek, Groen, Fietstechniek en Facilitaire dienstverlening. Stage lopen is een belangrijk onderdeel van onze opleiding. Stage is een goede voorbereiding op het vinden van een baan en op een waardevolle wijze deelnemen aan de maatschappij.   We hebben aandacht voor  individuele mogelijkheden en talenten die onze leerlingen hebben. De sociaal-emotionele ontwikkeling is een belangrijk aandachtspunt in de ontwikkeling van onze leerlingen. Zelfstandig kunnen werken en toekomstperspectief ontwikkelen zijn vaardigheden die essentieel zijn om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij. We werken voor en samen met de leerlingen hard aan een mooie toekomst! Onze speerpunten zijn:

 1. We gaan dit schooljaar verder met het opstellen van vakwerkplannen voor de praktijkvakken. Voor dit schooljaar zijn dat Groen en Techniek. Dit gaat leiden tot certificering in schooljaar 2021-2022. Voor leerlingen die niet in staat zijn om een certificaat te behalen gaan we werken met deelcertificering vanuit het Borisleerwerktraject.
 2. We zullen een start maken met het versterken van ons pedagogisch handelen. Hierbij gaan we gebruik maken van de principes van PBS. Ons pedagogisch handelen zal vanuit gedeelde waarden schoolbreed worden ingevoerd waarbij een positieve benadering voorop staat. We gaan uit van heldere gedragsverwachtingen in plaats van gedragsregels.
 3. Dit schooljaar zal de ingeslagen didactische weg worden voortgezet en verdiept. Mentoren en praktijkvakbegeleiders maken zich de Kunst van het Lesgeven eigen zodat binnen een lessituatie het leerrendement optimaal is. Het hanteren van een bewezen didactisch model is noodzakelijk om leerlingen goed voor te bereiden op het behalen van het Rotterdams Praktijkdiploma. 

Volgende pagina

3. Ons onderwijs