3. Ons onderwijs

Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. ‘Leren door doen’ neemt een belangrijke plaats in. Wij streven ernaar om het lesprogramma gelijk te laten lopen met het reguliere onderwijs en aan te laten sluiten bij het vervolgonderwijs. Het onderwijs-leerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Het behalen van certificaten en/ of een diploma is daarbij het uitgangspunt.

3.1 Ontwikkelingsperspectief

Wanneer uw kind start bij ons op school wordt er binnen zes weken, in overleg met u en uw kind, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Hierin staat waar we gezamenlijk naartoe werken, welke onderwijsdoelen uw kind kan behalen en wat het verwachte uitstroomniveau is. Dit OPP biedt de school de mogelijkheid planmatig en doelgericht vorm te geven aan het onderwijsprogramma van uw kind d.m.v. leerlijnen. Deze leerlijnen worden driemaal per jaar geëvalueerd. Het volledige OPP wordt, mits er wijzigingen worden aangebracht, eenmaal per jaar geëvalueerd. Wij proberen zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden. Op basis van zowel methode gebonden als methode onafhankelijke toetsen, externe onderzoeken en gesprekken met leerling en ouder(s)/opvoeder(s), kan er gekeken worden naar de mogelijkheden van de leerling. Minimaal tweemaal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB) besproken.

3.2 Leerstofaanbod

Het onderwijsaanbod van Horizon voldoet aan de kerndoelen zoals deze door de overheid zijn omschreven. Praktijkonderwijs werkt niet met rapporten maar met bewijzen. Een bewijs is een product van een praktijkvak of bestaat uit de verwerking van een aantal praktijkopdrachten. Deze bewijzen worden in ons leerlingvolgsysteem Profijt opgeslagen en besproken met ouders tijdens de voortgangsgesprekken. Ons lesaanbod richt zich op het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt.  Op ‘De Villeneuve’ kunnen jongeren onderwijs volgen van leerjaar 1 tot leerjaar 5. Ons praktijkonderwijs loopt soms door tot en met het 6e leerjaar (afhankelijk van wanneer de leerling 18 wordt). In leerjaar 3, 4 en 5 kunnen leerlingen branchegerichte certificaten halen, IVIO examens doen en/of proberen in aanmerking te komen voor MBO 1. De opleiding wordt in samenwerking met Albeda College gegeven op De Villeneuvestraat. Verder kunnen ze het Rotterdams Praktijkdiploma behalen.

Burgerschapsonderwijs Om te voldoen aan de wettelijke bevorderingen van actief burgerschap en sociale integratie, besteedt de school aandacht aan deze onderwerpen tijdens vakken als LOB (loopbaanoriëntatie- en begeleiding), maatschappijleer en Mens en Maatschappij. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie verwijst naar deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving. Burgerschapsonderwijs zit bovendien verweven in ons aanbod voor sociaal- emotionele ontwikkeling.

3.3 Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw zoon/dochter worden er zogeheten onderwijsopbrengsten verzameld, gegevens op het gebied van zijn/haar didactische en emotionele ontwikkeling. Daarnaast volgt Horizon leerlingen tot twee jaar na het vertrek van school om na te gaan of de leerling op de juiste (vervolg)plek zit en om te beoordelen of de gekozen aanpak succesvol is gebleken. Minimaal twee maal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB) besproken. Alle resultaten en bijzonderheden worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem en het leerlingplan. Drie keer per jaar worden ouders uitgenodigd voor een voortgangsgesprek t.a.v. de ontwikkeling van hun kind. Hierin worden o.a. besproken: bewijzen, OPP. Leerlingvolgsysteem Leerresultaten op zowel didactisch als sociaal en emotioneel gebied worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem SOMtoday. Ouders(s) en/of opvoeder(s) én leerlingen kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden in dit digitale leerlingplatform.

3.4 Opbrengsten

3.5 Analyse van de opbrengsten

Op De Villeneuvestraat willen we proberen om leerlingen terug te laten keren naar het reguliere (PrO) onderwijs. We hebben hiervoor een protocol ‘Terugkeer naar het reguliere (PrO) onderwijs' ontwikkeld. Daarnaast hebben we een goede samenwerking opgebouwd met de reguliere praktijkscholen in de regio en met het Albeda. Deze beide aspecten zorgen ervoor dat de overstap naar het reguliere onderwijs veelal succesvol te noemen is voor de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. We zien dit dan ook terug in de percentages door een toename van 17% naar 26%.

Daarnaast wordt er door de stage-coördinator en de jobcoach stevig ingezet op het verkrijgen van een reguliere arbeidsplaats als onze leerlingen 18 jaar zijn geworden. U ziet dan ook dat dit percentage flink is toegenomen namelijk van 20% naar 33%. Dit gebeurt door een uitgebreid en intensief stagetraject waar al onze leerlingen deel aan nemen. De leerlingen leren vanaf het derde leerjaar om tien arbeidsvaardigheden onder de knie te krijgen. Als zij deze tien vaardigheden of anders gezegd competenties beheersen, vergroot dit hun kansen op de arbeidsmarkt.

Volgende pagina

4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school