Bijlage: Functies en taken binnen de school

Onderwijsdirecteur

Is eindverantwoordelijke voor de algehele gang van zaken, zowel onderwijsinhoudelijk, organisatorisch als financieel voor de basisonderwijs-locaties van Horizon.

Schooldirecteur

Is op de locatie verantwoordelijk voor het onderwijs en het team. Hij/ zij is voorzitter van de Commissie voor Begeleiding (CvB).

Commissie voor Begeleiding (CvB)

Dit team heeft de taak om ervoor te zorgen dat iedere leerling op de school zich maximaal kan ontwikkelen. De commissie monitort, stuurt en begeleidt het onderwijsleerproces van leerlingen. Zij adviseert ook over terugplaatsing of overplaatsing van leerlingen naar het regulier onderwijs.

Mentor

Is de eerste verantwoordelijke voor de didactische en pedagogische begeleiding van de leerlingen.

Praktijkvakbegeleider

Ondersteunt de leerkrachten bij het geven van onderwijs in de praktijkvakken.

Stagecoördinator

De stagecoördinator onderhoudt contact met scholen en stageplaatsen. De stagecoördinator zoekt in samenspraak met leerlingen een juiste stageplaats en begeleidt de leerlingen. Hij geeft leiding aan een team van stagedocenten. Ook begeleidt de stage coördinator jongeren die uitstromen naar het MBO, een arbeidsplaats of dagbesteding en is tevens contactpersoon voor diverse gemeenten met betrekking tot uitstroom.

Job Coach

De Job Coach is verantwoordelijk voor het begeleiden van leerlingen naar  werk en stage.

Conciërge

Verzorgt de praktische taken binnen de school, variërend van technisch- tot huishoudelijke taken.

Intern begeleider

Ondersteunt en adviseert de groepsleerkrachten. Is verantwoordelijk voor de didactische toetsen en de leerlingvolgsystemen, zoals de Cito. Is lid van de CvB.

Gedragswetenschapper

Ondersteunt en adviseert de groepsleerkrachten. Is verantwoordelijk voor de handelingsgerichte diagnostiek. Is lid van de CvB.

Schoolmaatschappelijk deskundige

Brengt de schoolsituatie en het sociale netwerk van het kind met elkaar in contact. Heeft een begeleidende maar ook verwijzende taak. Is lid van de CvB.

Vakleerkracht gym

Verzorgt het vak gymnastiek en geeft incidenteel motorische remedial teaching (training bedoelt om motorische ontwikkeling te stimuleren).

Administratief medewerker

Verzorgt verschillende administratieve taken binnen de school.

Vertrouwenspersoon

Behartigt de belangen van ouder(s)/ opvoeder(s) en leerlingen bij incidenten rondom ongewenst gedrag. Begeleidt hen bij een eventuele formele klachtenprocedure via de klachtencommissie. Levert een actieve bijdrage aan een sociaal en veilig schoolklimaat.

Schoolarts

Voert periodiek of op aanvraag medisch onderzoek uit. Is lid van de CvB.

Mediator

De mediator adviseert leerkrachten bij het inrichten van het pedagogisch klimaat in de klas en de veiligheid op school. Daarnaast vervult de mediator een preventieve rol binnen de school ter voorkoming van conflictsituaties. Maakt als adviserend lid deel uit van de CvB.

De gezondheidscoach

Op De Villeneuvestraat maken we gebruik van een gezondheidscoach. Een deel van onze jongeren komt wel eens in aanraking met middelen zoals alcohol, tabak, lachgas en cannabis. Overmatig gebruik heeft duidelijk een negatief effect op de gezondheid, de schoolprestaties en leidt vaak tot verhoogd schoolverzuim c.q. uitval. 

Daarnaast is er in toenemende mate sprake van problematisch beeldschermgebruik (gamen, internet, social media en telefoon). Binnen de school hebben deze onderwerpen de aandacht. Doel is leerlingen motiveren hun gebruik te minderen of te stoppen. De school maakt hierbij gebruik van een zorgprofessional van Youz. de gezondheidscoach GGZ. Deze fungeert als aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en docenten. Ook kunnen leerlingen binnen de school een kort begeleidingstraject volgen bij de gezondheidscoach en kan er waar nodig gekeken worden naar het inzetten van externe hulp.

De gezondheidscoach is bereikbaar via de school of rechtstreeks via: Gerard van Breugel g.breugel@youz.nl tel: 06-51583321

Volgende pagina

Contact