Bijlage: Functies en taken binnen de school

Regiodirecteur onderwijs

Is eindverantwoordelijke voor de algehele gang van zaken, zowel onderwijsinhoudelijk, organisatorisch als financieel voor de basisonderwijs-locaties van Horizon.

Afdelingsmanager

Is op de locatie verantwoordelijk voor het onderwijs en het team. Hij/ zij is voorzitter van de Commissie voor Begeleiding (CvB).

Commissie voor Begeleiding (CvB)

Dit team heeft de taak om ervoor te zorgen dat iedere leerling op de school zich maximaal kan ontwikkelen. De commissie monitort, stuurt en begeleidt het onderwijsleerproces van leerlingen. Zij adviseert ook over terugplaatsing of overplaatsing van leerlingen naar het regulier onderwijs.

Coach

Is de eerste verantwoordelijk voor de didactische en pedagogische begeleiding van de leerlingen.

Pedagogisch medewerker

Begeleidt kinderen in groepjes of individueel op gebied van sociale vaardigheden. Hij/ zij werkt hierin samen met coach en ouder(s)/ opvoeder(s).

Intern begeleider

Ondersteunt en adviseert de coaches. Is verantwoordelijk voor de didactische toetsen en de leerlingvolgsystemen, zoals het Cito. Is lid van de CvB.

Gedragswetenschapper

Ondersteunt en adviseert de coaches. Is verantwoordelijk voor de handelingsgerichte diagnostiek. Is lid van de CvB.

Vakleerkracht gym

Verzorgt het vak gymnastiek en lessen biologie en voeding. 

Administratief medewerker

Verzorgt verschillende administratieve taken binnen de school.

Mediator

Onze mediator staat naast de leerlingen op momenten waarop zij het lastig hebben. Ze houdt ook spreekuren waarin leerlingen leren te reflecteren op hun eigen gedrag.

Vertrouwenspersoon

Behartigt de belangen van ouder(s)/ opvoeder(s) en leerlingen bij incidenten rondom ongewenst gedrag. Begeleidt hen bij een eventuele formele klachtenprocedure via de klachtencommissie. Levert een actieve bijdrage aan een sociaal en veilig schoolklimaat.

Volgende pagina

Contact