3. Ons onderwijs

Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. ‘Leren door doen’ neemt een belangrijke plaats in. Wij streven ernaar om het lesprogramma gelijk te laten lopen met het reguliere onderwijs en aan te laten sluiten bij het vervolgonderwijs. Het onderwijs-leerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Het uitstromen naar vervolgonderwijs en het daar behalen van certificaten en/ of een diploma is daarbij het uitgangspunt.

3.1 Ontwikkelingsperspectief

Wanneer uw kind start bij ons op school wordt er binnen zes weken, in overleg met u en uw kind, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Hierin staat waar we gezamenlijk naartoe werken, welke onderwijsdoelen uw kind kan behalen en wat het verwachte uitstroomniveau is. Dit OPP biedt de school de mogelijkheid planmatig en doelgericht vorm te geven aan het onderwijsprogramma van uw kind d.m.v. leerlijnen. Deze leerlijnen worden driemaal per jaar geëvalueerd. Het volledige OPP wordt, mits er wijzigingen worden aangebracht, eenmaal per jaar geëvalueerd. Wij proberen zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden. Op basis van zowel methode gebonden als methode onafhankelijke toetsen, externe onderzoeken en gesprekken met leerling en ouder(s)/opvoeder(s), kan er gekeken worden naar de mogelijkheden van de leerling. Minimaal tweemaal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB) besproken.

3.2 Leerstofaanbod

Het onderwijsaanbod van Horizon voldoet aan de kerndoelen zoals deze door de overheid zijn omschreven. Twee keer per jaar ontvangt uw zoon/dochter een overzicht van zijn/haar resultaten en vaardigheden in gedrag en onderwijs in een rapport. Het rapport wordt met u als ouder(s)/opvoeder(s) en de leerling zelf besproken tijdens de rapportavond. Binnen de leerroutes wordt onderwijs gegeven in de volgende leergebieden:

  • Nederlandse taal
  • Engels
  • Rekenen/wiskunde
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld
  • Kunstzinnige oriëntatie
  • Bewegingsonderwijs
  • Techniek
  • Zintuiglijke en motorische ontwikkeling
  • Sociaal emotionele ontwikkeling
  • Leren leren

Burgerschap en sociale integratie nemen in ons onderwijs een belangrijke plaats in. Dit betekent dat er binnen verschillende leergebieden aandacht wordt besteed aan de Nederlandse samenleving en cultuur, zodat uw kind leert hoe hij of zij kan participeren in onze samenleving en een bijdrage kan leveren aan onze maatschappij. Ons onderwijsaanbod richt zich op uitstroom naar een vervolgopleiding. Dit kan zijn terug naar een reguliere school of na het laatste jaar doorstromen naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Doordat wij ons onderwijs- en zorgaanbod op maat kunnen aanbieden haalt de school het maximale uit alle leerlingen.

3.3 Toetsen

We volgen de leerresultaten van uw kind op zowel didactisch- als op sociaal en emotioneel gebied. Dit gebeurt met behulp van de verschillende toetsen, waarvan een aantal landelijk worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de Citotoets. Alle resultaten en bijzonderheden worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem en het leerlingplan. Eén keer per jaar worden de vorderingen die uw kind maakt besproken met de leden van de Commissie voor Begeleiding (CvB). Aan het eind van de schoolloopbaan wordt de eindtoets afgenomen en wordt de leerling besproken met ouder(s)/ opvoeder(s) en eventuele andere betrokkenen om tot een adequaat advies voor het vervolgonderwijs te komen.

3.4 Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw zoon/dochter worden er zogeheten onderwijsopbrengsten verzameld, gegevens op het gebied van zijn/haar didactische en emotionele ontwikkeling. Daarnaast volgt Horizon leerlingen tot twee jaar na het vertrek van school om na te gaan of de leerling op de juiste (vervolg)plek zit en om te beoordelen of de gekozen aanpak succesvol is gebleken. Leerlingvolgsysteem Leerresultaten op zowel didactisch als sociaal en emotioneel gebied worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Ouders(s) en/of opvoeder(s) kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden op het ouderportaal of worden via de app Parro op de hoogte gehouden.

3.5 Opbrengsten

3.6 Analyse van de opbrengsten

De Bergse Veldschool is een zeer dynamische school, waar ons streven is dat onze leerlingen (weer) tot leren komen. De school heeft de klassen ingedeeld op uitstroomniveau. Op deze manier kan de school per klas gerichter maatwerk verzorgen en de leerlingen nog beter voorbereiden op hun uitstroomniveau en uitstroombestemming. De afgenomen toetsen van alle klassen worden in leerlingbespreking en in het CvB besproken. Als blijkt dat de resultaten niet overeenkomen met het uitstroomniveau behorende bij het vastgestelde OPP, wordt nagegaan wat mogelijke oorzaken zijn. Op schoolniveau wordt bijgehouden of de leerling die de school verlaat, tussentijds of in groep 8, de beoogde leerlijn heeft gevolgd. Met deze gegevens kunnen wij op termijn meer inzicht geven in de resultaten van ons onderwijs en inhoudelijke keuzes o.a. op basis hiervan maken. De uitkomsten in de tabel zijn van de externe leerlingen. Het grootste deel van onze leerlingen gaat richting een beroepsgerichte leerweg. Deze uitstroom is te verklaren vanuit de (gedrags-)problematiek die bij veel leerlingen een grote rol speelt.

Volgende pagina

4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school