3. Ons onderwijs

Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. ‘Leren door doen’ neemt een belangrijke plaats in. Wij streven ernaar om het lesprogramma gelijk te laten lopen met het reguliere onderwijs en aan te laten sluiten bij het vervolgonderwijs. Het onderwijs-leerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Het uitstromen naar vervolgonderwijs en het behalen van certificaten en/ of een diploma is daarbij het uitgangspunt.

3.1 Ontwikkelingsperspectief

Wanneer uw kind start bij ons op school wordt er binnen zes weken, in overleg met u en uw kind, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Hierin staat waar we gezamenlijk naartoe werken, welke onderwijsdoelen uw kind kan behalen en wat het verwachte uitstroomniveau is. Dit OPP biedt de school de mogelijkheid planmatig en doelgericht vorm te geven aan het onderwijsprogramma van uw kind d.m.v. leerlijnen. Deze leerlijnen worden driemaal per jaar geëvalueerd. Het volledige OPP wordt, mits er wijzigingen worden aangebracht, eenmaal per jaar geëvalueerd. Wij proberen zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden. Op basis van zowel methode gebonden als methode onafhankelijke toetsen, externe onderzoeken en gesprekken met leerling en ouder(s)/opvoeder(s), kan er gekeken worden naar de mogelijkheden van de leerling. Minimaal tweemaal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB). 

3.2 Leerstofaanbod

Het onderwijsaanbod van Horizon voldoet aan de kerndoelen zoals deze door de overheid zijn omschreven. Twee keer per jaar ontvangt uw zoon/dochter een overzicht van zijn/haar resultaten en vaardigheden in gedrag en onderwijs in een rapport. Het rapport wordt met u als ouder(s)/opvoeder(s) en de leerling zelf besproken tijdens de rapportavond. Binnen de leerroutes wordt onderwijs gegeven in de volgende leergebieden:

  • Nederlandse taal
  • Engels
  • Rekenen/wiskunde
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld
  • Kunstzinnige oriëntatie
  • Bewegingsonderwijs
  • Zintuiglijke en motorische ontwikkeling
  • Sociaal emotionele ontwikkeling
  • Leren leren

In de wet is vastgelegd dat scholen actief burgerschap en sociale integratie moeten bevorderen. Dit betekent dat er binnen ons onderwijs binnen verschillende leergebieden aandacht wordt besteed aan de Nederlandse samenleving en cultuur, zodat uw kind leert hoe hij of zij kan participeren in onze samenleving en een bijdrage kan leveren aan onze maatschappij. Ons onderwijsaanbod richt zich op uitstroom naar een vervolgopleiding. Dit kan zijn terug naar een reguliere school of na het laatste jaar doorstromen naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Doordat wij ons onderwijs- en zorgaanbod op maat kunnen aanbieden haalt de school het maximale uit alle leerlingen.

3.3 Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw zoon/dochter worden er zogeheten onderwijsopbrengsten verzameld, gegevens op het gebied van zijn/haar didactische en emotionele ontwikkeling. Daarnaast volgt Horizon leerlingen tot twee jaar na het vertrek van school om na te gaan of de leerling op de juiste (vervolg)plek zit en om te beoordelen of de gekozen aanpak succesvol is gebleken. Leerlingvolgsysteem Leerresultaten op zowel didactisch als sociaal en emotioneel gebied worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Ouders(s) en/of opvoeder(s) kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden op het ouderportaal of worden via de app Parro op de hoogte gehouden.

3.4 Opbrengsten

3.5 Analyse van de opbrengsten

In het schooljaar 2018-2019 is te zien dat er een grote groep uitgestroomd is. Het waren over het gehele jaar 35 leerlingen. Dit kwam doordat we 1,5 uitstroomgroep hadden. Een aantal leerlingen hebben een jaar langer op Mr. Schats Noord gezeten. Te zien is dat 10 leerlingen terug konden naar regulier onderwijs. Dit is altijd het doel, waar dit haalbaar is binnen ons onderwijs. Als leerlingen doorstromen naar het vervolgonderwijs wordt er altijd gekeken of een leerling gedragsmatig genoeg groei heeft gemaakt om door te stromen naar het regulier onderwijs met of zonder LWOO (leerweg ondersteuning). In het schooljaar 2018-2019 was dit een relatief grote groep. We kunnen hier geen aantallen aan verbinden voor de volgende jaren, omdat er iedere jaar een groot verschil zit in de diagnostiek rond de leerlingen. Er is ook te zien dat er in het schooljaar 2018-2019 11 kinderen tussentijds naar een andere basisschool zijn gegaan. Dit laat zien dat sommige leerlingen op dit moment niet op de juiste plek zitten op de Mr. Schats Noord. We willen altijd aan de zorgvraag van een kind kunnen voldoen, maar als blijkt dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft, zullen we altijd met elkaar en met ouders blijven kijken of wij de juiste onderwijsplek kunnen vinden. Ook kan het betekenen dat een leerling gedragsmatig zo is gegroeid dat we gaan kijken naar een onderwijsplek binnen het SBO of regulier basisonderwijs. Dit blijft namelijk ons uitgangspunt. Als een leerling de extra zorg niet nodig heeft, kijken we naar een plek waar hij of zij meer op zijn plek is. Als we de afgelopen jaren naar onze schoolstandaard kijken, stromen de meeste leerlingen uit op het niveau van VMBO basis kader. Wel kunnen we zien dat de er ook leerlingen uitstromen naar VMBO TL en Havo en naar het praktijkonderwijs. We zien dat de niveaus van de leerlingen per jaar erg verschillen. Ons doel is dan ook om de leerlingen uit te laten stromen naar het gestelde uitstroomperspectief. We zullen dus geen doelen stellen voor de hoeveelheid leerlingen wat uitstroomt naar een bepaalde leerweg, maar ons doel is wel om 90% uit te laten stromen naar het gestelde uitstroomperspectief. Afgelopen jaar is 96% uitstroomt op het gestelde perspectief. Dit betekent dat 4% hier niet naar uit is gestroomd. Dit komt doordat 1 leerling niet op tijd was met aanmelding en daardoor pas later is ingestroomd bij de juiste vervolgopleiding.

Volgende pagina

4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school