3. Ons onderwijs

Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. ‘Leren door doen’ neemt een belangrijke plaats in. Wij streven ernaar om het lesprogramma gelijk te laten lopen met het reguliere onderwijs en aan te laten sluiten bij het vervolgonderwijs. Het onderwijs-leerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Het uitstromen naar vervolgonderwijs en het behalen van certificaten en/ of een diploma is daarbij het uitgangspunt.

3.1 Ontwikkelingsperspectief

Wanneer uw kind start bij ons op school wordt er binnen zes weken, in overleg met u en uw kind, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Hierin staat waar we gezamenlijk naartoe werken, welke onderwijsdoelen uw kind kan behalen en wat het verwachte uitstroomniveau is. Dit OPP biedt de school de mogelijkheid planmatig en doelgericht vorm te geven aan het onderwijsprogramma van uw kind d.m.v. leerlijnen. Deze leerlijnen worden driemaal per jaar geëvalueerd. Het volledige OPP wordt, mits er wijzigingen worden aangebracht, eenmaal per jaar geëvalueerd. Wij proberen zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden. Op basis van zowel methode gebonden als methode onafhankelijke toetsen, externe onderzoeken en gesprekken met leerling en ouder(s)/opvoeder(s), kan er gekeken worden naar de mogelijkheden van de leerling. Minimaal tweemaal per jaar worden de vorderingen die uw zoon/dochter maakt binnen de Commissie voor Begeleiding (CvB).

3.2 Leerstofaanbod

Het onderwijsaanbod van Horizon voldoet aan de kerndoelen zoals deze door de overheid zijn omschreven. Twee keer per jaar ontvangt uw zoon/dochter een overzicht van zijn/haar resultaten en vaardigheden in gedrag en onderwijs in een rapport. Het rapport wordt met u als ouder(s)/opvoeder(s) en de leerling zelf besproken tijdens de rapportavond. Binnen de leerroutes wordt onderwijs gegeven in de volgende leergebieden:

 • Nederlandse taal
 • Engels
 • Rekenen/wiskunde
 • Oriëntatie op jezelf en de wereld
 • Burgerschap
 • Techniek
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Bewegingsonderwijs
 • Zintuiglijke en motorische ontwikkeling
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Leren leren

Burgerschap en sociale integratie nemen in ons onderwijs een belangrijke plaats in. Dit betekent dat er binnen verschillende leergebieden aandacht wordt besteed aan de Nederlandse samenleving en cultuur, zodat uw kind leert hoe hij of zij kan participeren in onze samenleving en een bijdrage kan leveren aan onze maatschappij. Ons onderwijsaanbod richt zich op uitstroom naar een vervolgopleiding. Dit kan zijn terug naar een reguliere school of na het laatste jaar doorstromen naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Doordat wij ons onderwijs- en zorgaanbod op maat kunnen aanbieden haalt de school het maximale uit alle leerlingen. Trotsbox Dit schooljaar 2020-2021 stappen wij over van een 'kindrapport naar de Trotsbox. In de Trotsbox vindt u werkjes en de resultaten die uw kind gedurende het jaar heeft behaald. Aan het begin van het schooljaar vindt er een startgesprek plaats waarbij ouders in de gelegenheid zijn om over hun kind te kunnen vertellen. Daarnaast vinden er KOM-gesprekken plaats met ouders, leerling en leerkracht. Aan het einde van het schooljaar wordt het ontwikkelplanperspectief (OPP) met u besproken.

3.3 Onderwijsresultaten

Gedurende de hele schoolloopbaan van uw zoon/dochter worden er zogeheten onderwijsopbrengsten verzameld, gegevens op het gebied van zijn/haar didactische en emotionele ontwikkeling. Daarnaast volgt Horizon leerlingen tot twee jaar na het vertrek van school om na te gaan of de leerling op de juiste (vervolg)plek zit en om te beoordelen of de gekozen aanpak succesvol is gebleken. Leerlingvolgsysteem Leerresultaten op zowel didactisch als sociaal en emotioneel gebied worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Ouders(s) en/of opvoeder(s) kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden op het ouderportaal of worden via de app Parro op de hoogte gehouden.

3.4 Opbrengsten

3.5 Analyse van de opbrengsten

Het gemiddelde niveau waarop een leerling in groep 8 de school verlaat, is ieder jaar verschillend. Dit komt doordat leerlingen op school instromen op verschillende momenten (niet iedere leerling start in groep 3), met een verschillend niveau en met verschillende mogelijkheden. Ieder schooljaar wordt vooral gekeken naar de individuele mogelijkheden van de leerling en wordt er een ontwikkelingsperspectief plan voor iedere leerling gemaakt. In het schooljaar 2018-2019 hebben 7 leerlingen minder de school verlaten naar het v(s)o dan in het schooljaar 2017-2018. In het schooljaar 2018-2019 stromen de meeste leerlingen uit naar het praktijkonderwijs. Dit is een hoger percentage dat in het schooljaar 2017-2018. Het aantal leerlingen dat naar het VMBO gaat, is lager dan in het jaar 2017-2018. Er is een klein verschil te zien bij de leerlingen die de school verlaten richting het regulier voortgezet onderwijs. In het jaar 2018-2019 zijn dit 3 minder dan in het jaar ervoor. Het uitstroomperspectief/OPP: Te zien is dat in het schooljaar 2018-2019 de grootste groep leerlingen (67%) uitstroomt met het advies zoals vastgesteld in het OPP. Er zijn 9 leerlingen die uitstromen met een hoger niveau dan vooraf was vastgesteld in het OPP. De leerlingen krijgen les op hun eigen niveau. Drie keer per jaar worden de didactische resultaten met de leerkracht en de intern begeleider besproken, zodat er ingesprongen kan worden indien er op het gebied van onderwijs iets anders nodig is. Het doel voor het komende schooljaar 2020-2021 is dat 75% van de leerlingen uitstroomt op het niveau zoals in de CvB en met ouders is afgesproken en staat beschreven in het ontwikkelplanperspectief. Een mogelijke verklaring voor een hogere uitstroom kan gezocht worden in het feit dat leerlingen in groep 8 meer gemotiveerd lijken en willen presteren om hoger uit te kunnen gaan stromen. Interventies De school heeft als doel om het (definitieve) uitstroomniveau in groep 6 vaststellen. Mocht tijdens de evaluatie in februari blijken dat een leerling beneden het uitstroomniveau functioneert, gaat de school interventies inzetten om toch het uitstroomniveau wat we voor ogen hebben met de leerling te behalen. Het aanpassen van het uitstroomniveau gaat in overleg met de commissie van begeleiding en wordt besproken met de ouders/verzorgers. Interventies kunnen zijn:

 • Inzet van extra of andere leermiddelen (Bouw!, taal in blokjes, remediërende methode voor het rekenonderwijs).
 • Gesprekken met de leerkracht en de leerling.
 • Aanpassen van de instructie bij de lessen.
 • Er wordt een meer passende lesmethode ingezet in de ZMOLK groep.

Volgende pagina

4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school