2. De school en de organisatie

Door de jaren heen hebben onze scholen zich ontwikkeld tot experts in gedragsverandering en kennisoverdracht. Elke dag zetten wij onze expertise in om leerlingen met complexe problemen te begeleiden en te onderwijzen, zodat zij grip krijgen op hun gedrag en op hun leerresultaten. Onze scholen helpen hen om regisseur van hun eigen bestaan te worden.

2.1 Doelgroep en groepssamenstelling

Onze school is een school voor speciaal onderwijs, voor leerlingen met gedragsproblemen en/ of gedragsstoornissen en die aangewezen zijn op specifieke ondersteuning. Schreuder College De Quackstraat heeft ongeveer 50 leerlingen, waarbij op het regulier onderwijs niet aan de onderwijsbehoefte kan worden voldaan. Hierbij is veelal sprake van internaliserende en externaliserende gedragsproblematiek. De motivatie voor school ontbreekt vaak en er is mogelijk sprake van een didactische achterstand. Bij het indelen van de eerste klas wordt gekeken naar een passend klimaat aan de hand van de onderwijsbehoefte van de leerlingen. 

2.2 Visie en doelen

Wij zien het als onze opdracht om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Door hen  dusdanige onderwijsleersituaties aan te bieden dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Door een stabiele en veilige omgeving te creëren waar het kind naast onderwijs ook zorg kan krijgen kan hij/ zij zich ontwikkelen tot een zelfstandig mens met dromen en mogelijkheden. Ouder(s)/ verzorger(s) worden begeleid om hun kind hierin te ondersteunen.

2.3 Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Alle Horizonscholen hebben een ondersteuningsplan waarin omschreven staat welke (extra) ondersteuning wij bieden. Het SOP kunt u vinden op de website van samenwerkingsverband Koers VO. Voor de plaatsing op een VSO-school moet het samenwerkingsverband instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeven. Hiermee kunt u uw kind aanmelden bij een VSO school. Kijk voor meer informatie op: https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/toelaatbaarheidsverklaringen

2.4 Certificering

Op alle Horizonscholen wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven, dit wordt regelmatig getoetst door de Inspectie van het Onderwijs. Het inspectierapport wordt ook op de site van de onderwijsinspectie geplaatst. Op deze site kun je ook de meest recente inspectierapporten van andere scholen lezen. Al onze scholen worden tevens getoetst op de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Onze scholen hebben hun werkprocessen en protocollen helder omschreven en werken daar ook naar. Ook door regelmatig naar ons zelf te kijken middels (interne) audits, tevredenheidsonderzoeken en bijeenkomsten van ouderraden en het expertpanel houden we de kwaliteit hoog. 

2.5 Veiligheid

De school heeft een veiligheidsbeleid. Dit bestaat uit een set samenhangende maatregelen en schoolregels, gericht op preventie en het afhandelen van pesten en incidenten. De collega’s spelen daarbij een grote rol in het behouden van de rust en veiligheid op school. Zij worden regelmatig getraind om agressie in een vroeg stadium te signaleren en/of te voorkomen en in het omgaan met dit gedrag. Incidenten worden geregistreerd en geanalyseerd. Deze registratie wordt gebruikt om de veiligheid binnen de school te monitoren en te optimaliseren. Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Het pestprotocol is een antwoord op pesten binnen de school. De school heeft een anti-pestcoördinator en een veiligheidscoördinator. Samen hebben zij de volgende taken:

 • Opvang en ondersteuning van de melder bij het schoolintern oplossen van een probleem/conflict omtrent ongewenst gedrag.
 • De coördinatie van het anti-pestbeleid op school; o.a. het leveren van een actieve bijdrage aan een sociaal veilig schoolklimaat.
 • De belangenbehartiging van ouder(s)/opvoeder(s) en leerlingen als aanspreekpunt.

Voor onze locatie is de heer R. van Vliet anti-pestcoördinator. Hij is via het schooltelefoonnummer 088 - 996 2066 te bereiken.

Gedragsregels

Alle scholen van Horizon hebben verder school- en gedragsregels die voor iedereen in en rond de school gelden. Deze regels kunnen per school verschillen. Als het gedrag van uw zoon/dochter dermate grensoverschrijdend is dat hij/zij een bedreiging is voor zichzelf of voor anderen, kan dat leiden tot een schorsing en/of verwijdering. Heeft u vragen hierover dan kunt u terecht bij de schooldirecteur.

Veiligheidsplan

Elke school beschikt over een veiligheidsplan. In dit plan worden (preventieve) maatregelen beschreven op het gebied van sociale en fysieke veiligheid van leerlingen, personeel en de schoolomgeving (gebouw/schoolplein e.d.). Daarnaast bevat het veiligheidsplan ook protocollen waarin beschreven wordt hoe om te gaan met situaties als er toch iets misgaat. Bij sommige zaken heeft een school meldingsplicht en wordt er aangifte gedaan bij de politie. Ouders kunnen deze documenten inzien op school.

Op school werken we volgens de Veilige School methode, gebaseerd op de SAFE methodiek:

 • Schoolomgeving
 • Aantrekkelijk onderwijs
 • Fysieke omgeving
 • Externe samenwerking

De volgende zaken melden we bij de politie:

 • Wapenbezit en bezit van drugs
 • Seksuele intimidatie
 • Sexting en ander strafbaar online gedrag
 • Diefstal
 • Openlijke geweldpleging tegen medeleerlingen of personeelsleden
 • Discriminatie
 • Radicalisering

Daarnaast hebben we als school ook een samenwerkingsovereenkomst met de politie voor het preventief fouilleren en houden van kluisjescontroles.

2.6 Onze samenwerkingspartners

Wij werken o.a. samen met de onderstaande professionals en organisaties.   Het samenwerkingsverband Sinds 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van kracht en maken alle scholen deel uit van een samenwerkingsverband voor Voortgezet Onderwijs in de regio. Binnen het samenwerkingsverband moet er passend onderwijs geboden worden voor iedere leerling. In de regio wordt er intensief samengewerkt met de reguliere scholen om te zorgen dat uw kind zo min mogelijk hinder ondervindt van de overgang van en naar onze school. Daarnaast maken we regelmatig gebruik van elkaars expertise.   Zorginstanties Omdat er leerlingen op onze scholen zijn die extra ondersteuning op uiteenlopende gebieden nodig hebben, werken wij samen met verschillende (zorg)instanties zoals Jeugdbescherming, Stichting Mee, William Schrikker Groep, Enver, Centrum voor Jeugd en Gezin, Lucertis, Yulius, De Opvoedpoli, Sophia Kinderziekenhuis e.a. Stagiaires Regelmatig zijn stagiaires van verschillende universiteiten, hogescholen en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs op onze scholen aanwezig. Zij krijgen ruimte om onderzoek te doen, stage-opdrachten uit te voeren en/ of extra ondersteuning te bieden in de klas of aan leerlingen. Veilig Thuis en de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling  Wij houden ons aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (www.vooreenveiligthuis.nl). Dit betekent dat wij bij vermoedens van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling melding maken bij het meldpunt Veilig Thuis.

2.7 Speerpunten

 • Burgerschap/ LOB verder uitwerken van klas 1 t/m 4 (snuffelstages/ gastsprekers/ excursies/ groepsstages).
 • Vakgroep Nederlands, Engels, CKV (lessen ontwikkelen volgens HGW en opzetten leerlijn)
 • Deskundigheidsbevordering vervolg Covey, HGW (handelingsgerichtwerken), training MyBox, E-Wise (en toepassen in de klas)
 • Ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid, oudercontact o.a. thema-ouderavonden organiseren

In het schooljaar 2020-2021 vinden wij het belangrijk om de leerlingen de regie te geven die ze in hun gehele schoolcarrière nodig hebben, om hun kans van slagen in de maatschappij te vergroten. De 7 eigenschappen zoals beschreven door Stephen Covey vormen de basis om de leerlingen te inspireren het beste uit zichzelf te halen, de leiding te nemen over hun leerproces en de juiste keuzes te maken op basis van weloverwogen principes met een einddoel voor ogen. De eigenschappen, ook wel gewoontes genoemd, zijn verweven in het handelen en communiceren van alle medewerkers op het Schreuder College De Quackstraat. De eerste 3 eigenschappen hebben betrekking op leiderschap krijgen over jezelf:

 • Wees proactief
 • Begin met het einddoel voor ogen
 • Belangrijke zaken eerst

Eigenschappen 4, 5 en 6 hebben betrekking op leiderschap over jezelf met de omgeving:

 • Denk win/win
 • Eerst begrijpen dan begrepen worden
 • Creëer synergie

Blijf jezelf vernieuwen als mens en dus:

 • Houd de zaag scherp!

De zevende eigenschap zorgt ervoor dat het effect van de andere eigenschappen steeds groter kan worden. Handelingsgericht werken Handelingsgericht werken (HGW) is een systematische manier van werken waar steeds vier fasen worden doorlopen: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. Het doel van HGW is om de kwaliteit van het onderwijs te bestendigen en tegelijkertijd de begeleiding van alle leerlingen te verbeteren. Deze manier van werken neemt een belangrijke rol in binnen onze manier van lesgeven. Binnen HGW staan zeven uitgangspunten centraal:

 1. De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal;
 2. Het gaat om afstemming en wisselwerking;
 3. De leerkracht doet ertoe;
 4. Positieve aspecten zijn van groot belang;
 5. Constructief samenwerken;
 6. Het handelen is doelgericht;
 7. Een systematische werkwijze, in opeenvolgende stappen en transparant.

  Master! Binnen het Schreuder College wordt gewerkt met de methodiek Master! Leerlingen bepalen zelf, in overleg met hun kernteam, aan welke ontwikkellijnen ze willen werken. De leerlingen krijgen een mybox die werkt als een portfolio. Hierin houden ze hun ontwikkeling bij.

Volgende pagina

3. Ons onderwijs