4. Samenwerking tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school

Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen ouder(s)/ opvoeder(s) en de school; uit diverse onderzoeken blijkt dat een goede samenwerking een positieve bijdrage levert aan de leerresultaten van leerlingen. Hieronder leest u hoe wij vanuit de school de samenwerking met u willen vormgeven.

4.1 Ouderbijeenkomsten

In de jaarplanner staan de data van verschillende ouderavonden. Deze bijeenkomsten zijn soms gezamenlijk en hebben een bepaald thema rondom de ontwikkeling van de leerlingen.  Daarnaast is een aantal bijeenkomsten gepland om individueel over uw kind te praten. We hechten veel waarde aan uw komst, omdat we op deze manier gezamenlijk de beste bijdrage leveren aan de leerresultaten van uw kind.

4.2 Ondersteuning voor ouders

Heeft u een ondersteuningsvraag, neemt u dan contact op met de coach van uw kind. Gezamenlijk zoeken we naar een passende oplossing. 

4.3 Leerlingenraad

Op School2Care Laakhaven hebben we de jongerenraad, waarin zaken vanuit School2Care Laakhaven besproken worden met de jongeren. De jongerenraad komt 1 keer per 8 weken bijeen.

4.4 Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een belangrijke rol op school. Zij ondersteunt de school actief bij het realiseren van een plezierige, veilige leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs, denkt mee over de organisatie van de school en bijvoorbeeld de vakantieregeling. Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht bij bepaalde zaken, zoals het schoolplan en de schoolgids.

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding, waarbij ouders de leerlingen onder 13 jaar vertegenwoordigen. Vanaf 13 jaar mogen ook leerlingen deelnemen aan de MR of, als de school deze heeft, de leerlingenraad.

iHUB onderwijs heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die regelmatig met de bestuurder over bovenschoolse (beleids)zaken overlegt. De GMR wordt gevormd door een afvaardiging van ouder(s)/opvoeder(s) en medewerkers van iHUB, waarbij elk van de vier onderwijsregio’s is vertegenwoordigd. De MR en de GMR hebben met regelmaat contact met elkaar.

Voor meer informatie over deelname aan de MR of GMR kunt u contact opnemen met de schooldirecteur.

4.5 Expertpanel

Het expertpanel (www.altrahorizononderwijs.nl/over-ons) bestaat uit ouder(s)/ opvoeder(s) van de jeugdigen die bij Horizon onderwijs of zorg ontvangen.  Het panel komt maandelijks bij elkaar en voorziet de bestuurder van inzichten en input over de kwaliteit van ons onderwijs en onze zorg. Voor meer informatie over deelname aan het expertpanel kunt u contact opnemen met de afdelingsmanager.

4.6 Vertrouwenspersoon

Als u zaken vertrouwelijk wilt bespreken kan dit met de schoolvertrouwenspersoon van de school. De vertrouwenspersoon behartigt de belangen van ouder(s)/opvoeder(s) en leerlingen bij incidenten rondom ongewenst gedrag en begeleidt hen bij een eventuele formele klachtenprocedure via de klachtencommissie. Wij nemen klachten serieus en gebruiken uw op- en aanmerkingen om de dagelijkse gang van zaken binnen de school te verbeteren. Voor onze school kunt u contact opnemen met Nina Kokshoorn via telefoonnummer 088 996 29 50 of e-mailadres:  nina.kokshoorn@horizon.eu

4.7 Vertrouwensinspecteur

Ouder(s)/ opvoeder(s), leerlingen, docenten, schoolbesturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  • psychisch en fysiek geweld;
  • discriminatie en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier. Alle werkdagen tussen 08.00-17.00 uur is de vertrouwensinspecteur bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

4.8 Klachtenbehandeling

Onze medewerkers zetten zich volop in voor de kwaliteit van het onderwijs. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Laat het ons dan weten, zodat wij de kwaliteit van ons werk kunnen blijven verbeteren. In deze wegwijzer staat waar u terecht kunt met uw klacht over iHUB onderwijs.

Stap 1

Gesprek met medewerker

Wij vragen u uw klacht eerst met de betrokken medewerker te bespreken.

Stap 2

Gesprek met schooldirecteur

Komt u er met de medewerker niet naar tevredenheid uit, richt u zich dan als volgende stap tot de schooldirecteur. Samen kijken we wat we kunnen doen om uw klacht op te lossen.

Stap 3

Gesprek regiodirecteur

Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de regiodirecteur via het e-mailadres: klachten@ihub.nu of via het postadres: iHUB, Postvak klachten, Mozartlaan 150, 3055 KM, Rotterdam.

Vermeld a.u.b. in uw klacht:

* over welke school de klacht gaat

* de periode van de klacht

* over wie de klacht gaat

* de inhoud van de klacht

* wat er tot nu toe gedaan is om uw klacht op te lossen

De regiodirecteur gaat dan met u in gesprek. De betrokken medewerker wordt uiteraard ook gevraagd zijn of haar visie te geven.

Na de behandeling van de klacht ontvangt u een schriftelijke reactie. Daarin wordt opgenomen of, en zo ja, welke maatregelen er worden getroffen.

Ondersteuning

Klachten over onderwijs kunt u bespreken de schoolvertrouwenspersoon. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn bekend bij de locatie van de school en kunt u ook vinden in deze schoolgids op de website van de schoollocatie.

Klachtenregeling

Ook kunt u ervoor kiezen een klacht in te dienen middels de klachtenregeling. Voor de behandeling van een klacht middels de klachtenregeling gelden verschillende wettelijke regels en klachtenreglementen. Daarin staat op welke wijze u een klacht kunt indienen.

- Klachtenregeling Horizon onderwijs

- Klachtenregeling Altra College

Blijft u klacht onopgelost, dan kunt u naar de geschillencommissie:

Onderwijsgeschillen

Gebouw Woudstede

Zwarte Woud 2

3524 SJ Utrecht

T: +31 30 2809 590

Info: info@onderwijsgeschillen.nl

www.onderwijsgeschillen.nl

Volgende pagina

5. Privacy