5. Privacy

Privacy is een belangrijk goed, daarom besteden we hier aandacht aan in ons  kennismakingsgesprek, zodat u weet hoe Horizon omgaat met de privacy van u en uw kind.

5.1 Toestemming

Zowel in de zorg als het onderwijs heeft Horizon soms te maken met ouder(s)/ opvoeder(s) die niet zelf het gezag hebben over hun kind. Als u als ouder niet zelf het gezag heeft, heeft de school voornamelijk contact met de voogd van uw kind als het gaat om privacy of een toestemmingsverklaring. We vragen toestemming aan de ouder(s) met gezag de voogd en/of de leerling:

  • als er nader onderzoek gewenst is. Alle onderzoeksgegevens kunnen door de leden van de CvB tijdens een CvB overleg besproken worden.
  • voor het verstrekken en opvragen van informatie aan derden[1].

De Verwijsindex Op onze scholen wordt soms ook specialistische jeugdhulp geboden aan leerlingen. Wij registreren deze leerlingen in de Verwijsindex, een hulpmiddel om samen te werken. In de Verwijsindex worden alleen vermeld: de naam, geboortedatum, woonplaats, het geslacht van de jongere en de contactgegevens van de melder. Er staat dus geen inhoudelijke informatie in. Andere scholen of hulpverleners (bijvoorbeeld de huisarts) kunnen dit ook doen. Zo is in één oogopslag duidelijk of en welke hulpverleners bij de jongere betrokken zijn en of er binnen het gezin meerdere jongeren ondersteuning ontvangen. Zorg- of hulpverleners in de regio kunnen elkaar daarmee eenvoudig vinden om zo nodig de hulp af te stemmen. Dit noemen we een ‘match’. Maar voordat wij vervolgens met elkaar in gesprek gaan, vragen wij daarvoor eerst uw toestemming. Hier vindt u de rechten en privacy rondom de Verwijsindex.

[1] Als er sprake is van een ondertoezichtstelling of voogdijmaatregel kan Horizon in bepaalde gevallen wel gehouden zijn om de gezinsvoogdijwerker of de voogd, ook zonder toestemming van de ouder(s) en/of het kind, informatie te verstrekken.

5.2 Foto’s, internet en social media

Voor interne en externe doeleinden, zoals bijvoorbeeld in de schoolnieuwsbrief, de website, de schoolgids, een filmpje of een magazine, wordt altijd vooraf toestemming gevraagd aan u. Wilt u toch uw toestemming intrekken, dan kunt u contact opnemen met de afdelingsmanager. We vragen u en uw kind de privacy van andere leerlingen en hun ouder(s)/ opvoeder(s) te respecteren. In en rond de school mogen daarom geen foto’s en/ of filmpjes worden gemaakt van kinderen en ouder(s)/opvoeder(s). Horizon is niet verantwoordelijk voor publicaties van ouder(s)/opvoeder(s) en leerlingen op social media. Internet en social media zijn in de huidige maatschappij niet meer weg te denken. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen online vaardig zijn en veilig gebruik maken van internet en social media. Daarom besteden we hier aandacht aan op school.

5.3 Gebruik van devices

Op school beschikken we over devices waarmee de leerlingen digitaal te werk kunnen gaan. Deze devices worden uitsluitend voor schoolzaken gebruikt en met onze leerlingen bespreken we welk gedrag wij van hun verwachten als we met de devices aan het werk zijn. De school mag monitoren bij het vermoeden van misbruik van deze devices en onze leerlingen zijn hiervan op de hoogte. Het is voor de medewerkers van de school mogelijk om op afstand mee te kijken met de activiteiten van de leerlingen op de devices. Het doel hiervan is het monitoren van rechtmatig gebruik en voor het geven van didactische instructies en ondersteuning. Hierbij is de leerling op de hoogte dat er wordt meegekeken. Als u hier vragen over heeft of over andere ICT en media gerelateerde zaken, dan kunt u contact opnemen met de school.

5.4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders

Beide ouders hebben ouderlijk gezag Hebben u en uw (ex-)partner beiden het ouderlijk gezag over uw kind, dan heeft de school een actieve plicht om u beide dezelfde mondelinge en schriftelijke informatie te geven. Wij stellen het op prijs als u beiden aanwezig bent bij de gesprekken op school. In overleg met de schoolleider kan daarvan worden afgeweken en kunnen individuele gesprekken plaatsvinden. Ouder zonder ouderlijk gezag Een ouder zonder gezag heeft recht op belangrijke informatie over het kind, zoals schoolprestaties, maar dit geldt alleen als het belang van het kind hiermee niet wordt geschaad. De ouder zonder gezag moet hier zelf om vragen. De school maakt vóór het verstrekken van informatie een afweging tussen het belang van de ouder(s) en van het kind. Een ouder zonder gezag heeft geen recht op inzage in het dossier van zijn of haar kind.

5.5 Dossiervorming en recht op inzage

Voor elke leerling wordt een leerlingdossier samengesteld. In het dossier worden persoons-en onderwijsgegevens vastgelegd zolang uw kind onderwijs bij ons volgt (denk hierbij aan het perspectiefplan en toets-scores). Ouders en leerlingen hebben recht op bijvoorbeeld inzage van bewaarde gegevens. Gezaghebbende ouders van leerlingen tot 16 jaar mogen een kopie opvragen van alle informatie. Vanaf 16 jaar liggen deze inzagerechten bij de leerling. De Inspectie van het Onderwijs heeft altijd toegang tot dossiers. Medewerkers van Horizon die betrokken zijn bij het onderwijs (en de jeugdhulp) van uw kind hebben toegang tot het dossier en hebben een geheimhoudingsplicht. Met vragen over het dossier of inzage kunt u zich melden bij de schoolleider. Binnen 4 weken moet de school u dan inzage geven. Geeft de school geen inzage? Dan krijgt u een brief met de reden van weigering. Als u deze weigering onterecht vindt, kunt u een klacht indienen. Meer informatie over hoe Horizon om gaat met persoonsgegevens is te lezen in de privacytoelichting op de website www.altrahorizononderwijs.nl/privacy.

Overstapdashboard Volgens de Onderwijswet moeten wij goed in de gaten houden of leerlingen niet vroegtijdig school verlaten. Ook als ze onze school hebben verlaten, moeten we nagaan of ze echt aan de vervolgopleiding zijn begonnen. Zo voorkomen we dat leerlingen tussen wal en schip belanden. Het Overstapdashboard helpt ons hierbij. Hierin wisselen wij en de vervolgschool uit of de leerling inderdaad aan de vervolgopleiding is begonnen en dit volhoudt. Omdat we wettelijk verplicht zijn dit bij te houden, hoeven wij de ouders en de leerling hiervoor geen toestemming te vragen. Het Overstapdashboard voldoet aan de wetgeving betreffende Privacy- en Databeveiliging.

Volgende pagina

6. Leerplicht, verlof en verzuim