6. Leerplicht, verlof en verzuim

Leerlingen zijn leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin hij of zij 16 is geworden. Of aan het einde van het twaalfde schooljaar. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Leerlingen tussen 16 en 18 jaar, zonder startkwalificatie, hebben een kwalificatieplicht. Een startkwalificatie betekent (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Voor scholen geldt dat zij zich moeten houden aan de vastgestelde onderwijstijd. Er zijn verschillende maatregelen die gehanteerd worden om hieraan te kunnen voldoen. In dit hoofdstuk leest u hoe wij dit doen op school.

6.1 Onderwijstijd

School2Care Laakhaven is, zo nodig, een twaalfuursvoorziening. We zijn van acht uur ’s morgens tot acht uur ’s avond open. De leerlingen volgen de eerste periode het gehele programma. Afhankelijk van de groei die een leerling doormaakt en indien de leerling aan het einde van de middag of in de avond een zinvolle dagbesteding heeft, kan hij toestemming krijgen dit te (gaan) doen. Een positieve vrijetijdsbesteding kan bijvoorbeeld lidmaatschap bij een club zijn, maar ook een bijbaantje. De lessen zijn van maandag tot vrijdag; de leerlingen moeten uiterlijk om 09.00 uur op school zijn.

6.2 Vrijstelling van onderwijsactiviteiten

U kunt vrijstelling vragen van deelname van uw kind aan bepaalde onderwijsactiviteiten op school. Alle leerlingen moeten in principe aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten deelnemen.  Het bestuur van iHUB bepaalt op welke gronden vrijstelling wordt verleend en welke onderwijsactiviteit er voor in de plaats komt.

6.3 Afwezig en niet op school

Als uw kind niet op school kan komen, bent u als ouder(s)/ opvoeder(s) verplicht dit aan de school te melden. Dit kan telefonisch vóór schooltijd. Als uw kind afwezig is zonder afmelding nemen wij in de ochtend contact met u op.

6.4 Te laat komen

Als een leerling te laat is, wordt dat bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Daar waar nodig wordt contact opgenomen met leerplicht. Leerplicht is wekelijks aanwezig in school.

6.5 Extra vakantie

De school mag buiten de afgesproken vakanties leerlingen geen vrij geven om op vakantie te gaan. Dat geldt ook voor een eventuele vakantie naar het land van herkomst en een paar dagen voor een vakantie om ‘de drukte voor te zijn’.  De enige uitzondering op deze regel doet zich voor als één van de ouder(s)/ opvoeder(s) wegens zijn/ haar beroep niet met het gezin op vakantie kan in de gebruikelijke vakantieperiode. Mocht dit op uw situatie van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek indienen bij de afdelingsmanager.

6.6 Extra verlof

Voor sommige bijzondere dagen waarop u uw kind thuis wilt houden kunt u extra verlof aanvragen bij de schoolleider. Dat kan bijvoorbeeld voor erkende religieuze feestdagen of gewichtige omstandigheden met betrekking tot familie, zoals:

  • ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie
  • huwelijk, 12 ½, 25, 40 en 50 jarig huwelijksfeest en ambtsjubilea
  • verhuizing
  • gezinsuitbreiding

Aan deze extra verlofdagen is een maximum van tien dagen per schooljaar vastgesteld. Zijn er meer dagen nodig, dan kunt u een verzoek indienen bij de Afdeling Leerlingzaken van de gemeente. De leerplichtambtenaar beslist hierover. Een dergelijk verzoek wordt slechts bij zeer hoge uitzondering toegewezen.

6.7 Weglopen

Soms verlaat een leerling het gebouw en/ of het schoolterrein zonder toestemming. Meestal wordt er snel contact gemaakt met de leerling en is hij/ zij snel weer terug op school. Wanneer dit niet het geval is en het uw kind betreft wordt u daar zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld.  Samen met u kijken we welke actie al dan niet zal worden ondernomen. Afhankelijk van de reden tot weglopen, de gesteldheid van uw kind en eventuele eerdere ervaringen met wegloopgedrag van uw kind, kan tot een specifieke aanpak worden besloten.

6.8 Schorsing en verwijdering

Op de locatie zijn regels en afspraken opgesteld. In de samenwerkingsovereenkomst staan deze regels en afspraken uitgelegd. Als een leerling zich, ondanks herhaalde waarschuwingen en gesprekken niet aan de regels en afspraken houdt, neemt de schooldirecteur contact met u op. Gezamenlijk bekijken we welke maatregelen we verder kunnen nemen om te zorgen dat de leerling zich aan de afspraken houdt. Als er geen verbetering optreedt en de leerling door zijn gedrag de veiligheid en de lessen van medeleerlingen ernstig verstoort, kan het bestuur overgaan tot schorsing of voornemen tot (tijdelijke) verwijdering van de leerling van de afdeling.

Regels rondom schorsen Het bestuur kan met opgaven van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste 5 werkdagen schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, aan de leerling bekendgemaakt. Het bestuur stelt de inspectie onderwijs van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. De schorsing dient bij de inspectie gemeld te worden. Ook wanneer de school het voornemen heeft een leerling te verwijderen, mag de daar eventueel aan voorafgaande schorsing maximaal een week duren. De resterende tijd dient de school de leerling binnen de school onderwijs aan te bieden.

Regels rondom verwijdering Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bestuur de betrokken lera(a)r(en) en de ouders en neemt deze gesprekken op in het leerlingdossier. Het bestuur informeert de ouders schriftelijk over de verwijdering. In deze brief moet de aard van de verwijdering duidelijk worden verwoord en de redenen waarom. Binnen 6 weken na de schriftelijke mededeling kunnen de ouders bij het bestuur schriftelijk hun bezwaren kenbaar maken tegen de beslissing tot verwijdering. Het bestuur beslist binnen 4 weken na ontvangst van de bezwaren, maar mag pas beslissen: a) na overleg met de inspecteur en desgewenst met andere deskundigen zoals bijvoorbeeld betrokken hulpverleners, b) nadat de ouders kennis hebben kunnen nemen van de op de beslissing betrekking hebbende adviezen of rapporten, en c) de ouders opnieuw zijn gehoord. De leerling wordt dan, waar mogelijk, overgeplaatst naar een andere school of een andere vorm van (speciaal) onderwijs. Ouders of meerderjarige leerlingen kunnen sinds 1 augustus 2014 een geschil over de verwijdering van een leerling aanhangig maken bij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO). De inspectie stelt zich in deze gevallen dan ook terughoudend op. Signalen of een groot aantal procedures bij bijvoorbeeld de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) kunnen voor de inspectie aanleiding zijn voor nader onderzoek.

Volgende pagina

7. Speciaal onderwijs bij Horizon